Forløp - Pasientsentrert helsetjenesteteam v. 1.2
FastlegeHBOGeriaterPSHTLegge pas inn iTeam PSHT iDocuLiveHenviser tilGeriatriskpoliklinikk/PSHTVurderer om passkal inn eller ikke -indikasjoner forPSHTInnhenteinformasjonom pasInformasjonvia e-meldingTildelingskontoretPasient /pårørendeHelsetjenestebehovOppf.PSHT?Dialog ogvurderekartleggingvidereoppfølgingJaNeiE-melding tilkommune ogfastlege omikke videreoppfølgingDialog ogavtalebesøk ogvidereoppfølging1.kartleggingsbesøkInformasjonvia e-meldingInformasjon viatlf/video ellerpå sengepostdersominneliggendeDokumentereripol.legenotat.TverrfagligdokumentunderveisSamtaleog planFår besøk medsamtale og planfor videreFår samtalevia tlf/videoNyttbesøkNeiJaAvsluttendedokumentasjon-Fortsettervidereoppfølg.Fysio/ErgokommuneInformasjonvia e-meldingInnen 1 uke1 dagInnen 1 ukeAvtalevidereAvtalevideredersombehovSjekkliste /huskelisteProsjektsøknadPresentasjonav prosjektetPasient-informasjonInformasjon omPSHT- tilbudet til allefastlege- kontorMottar notat viae-melding ogbrevMottarelektronisk brevMottar notat viae-melding ogbrevMottar notat viae-melding ogbrevTverrfagligplanTilstede ellermed viavideo eller tlfAvtalevidereMottarhenvisningelektroniskSekretariatGir beskjed tilspl via PSHTpostkasseDirekte besøks-registreringDirekte besøks-registrering ogevt. avslutning iventelisteEvt med viavideoHenviser tilGeriatriskpoliklinikk/PSHTSykehusavd.Henviser inneliggende