Brukerhåndbok for Avdeling for patologi, HMR v. 1.7

Innholdsfortegnelse

 

1.       Hensikt og omfang

2.    Ansvar

3.    Rekvisisjoner og materiell

4.       Rekvirering, merking og forsendelse

5.    Cito-prøver

6.       Biopsier/histologiprøver

6.1.  Biopsier til histologisk undersøkelse

6.2.  Resektat til histologisk undersøkelse

6.3.  Laktase-undersøkelse

6.4.  Nyrebiopsi

6.5.  Muskelbiopsi

7.       Frysesnitt (kun for Ålesund sjukehus)

8.       Immunhistokjemi

8.1 Immunhistokjemiske undersøkelser

8.2 Hud/slimhinnebiopsier – immunfluorescensundersøkelse

9.    Molekylærpatologi

10.  Cytologiske prøver

10.1 Cervixcytologiske prøver

10.2 Kroppsvæsker

11.  Obduksjon/svøp

 

1. Hensikt og omfang

Rettlede i forhold til prøvetaking, rekvirering og forsendelse av cytologiprøver, histologiprøver og obduksjoner som skal sendes til Avdeling for patologi, HMR.

Prosedyren gjelder både for våre rekvirenter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal.

2. Ansvar

Seksjonsleder har ansvar for innhold i prosedyren og å gjøre prosedyren kjent for rekvirentene.

Kvalitetskoordinator har ansvar for oppdatering av prosedyren.

Rekvirenter har ansvar for å utføre prøvetaking og forsendelse i tråd med prosedyren.

3. Rekvisisjoner og materiell

Link til rekvisisjoner for rekvirering av histologiprøver, cytologiprøver og obduksjoner finner du på hjemmesiden til Avdeling for patologi: www.helse-mr.no/patologi.

Bestillingsskjema for rekvisita til forsendelse av prøver, samt kontaktinformasjon, finner du også på avdelingens hjemmeside.

Annet utstyr enn det som tilbys på det elektroniske bestillingsskjemaet på vår hjemmeside, må rekvirenten kjøpe selv, slik som 5 liters kanner med 4% nøytralbufret formaldehyd (10% formalin) og etanol. Etanol til fiksering av væskebaserte cytologiske prøver og urincytologi kan en blande av desinfeksjonssprit 70%, se prosedyre i kapittelet som omhandler cytologi.

Rekvirenter ved sykehusene bestiller rekvisita via SAP og rekvirerer prøver via RoS.

4. Rekvirering, merking og forsendelse

Prøven sendes i forsvarlig og sikker emballasje (prøveglass) merket med pasientens navn og personnummer. Dersom det sendes flere prøver fra samme pasient, er det viktig at prøvene skilles fra hverandre ved i tillegg å merke med nummer eller prøveinnhold. Objektglass merkes med blyant med pasientens navn og personnummer (Ikke etikett).

En fullstendig utfylt rekvisisjon med riktig pasientID (navn og personnummer) rekvirentkode, adresse til rekvirerende lege/avdeling, dato for prøvetaking, opplysninger om hva som sendes inn for undersøkelse, skal følge alle prøver. Det er viktig for patologens vurdering at det foreligger relevante kliniske opplysninger. Skriv tydelig.
Prøver fra sykehusavdelinger rekvireres elektronisk i ROS,
EQSDocument 20637

Transport av prøver fra primærhelsetjenesten foregår etter avtale med Klinikk for diagnostikk, HMR (kontakt Avd. for med. biokjemi, Ålesund).

Transport mellom sykehusene foregår med interntransport, EQSDocument 39289.

Forsendelse av prøver til andre patologiavdelinger, EQSDocument 39290.

Revurdering av undersøkelser/ønske om tilleggsundersøkelser til Avdeling for patologi, HMR, kan rekvireres av rekvirent.

5. Cito-prøver (hasteprøver)

Cito-prøver skal kun rekvireres på streng indikasjon. Det må avkrysses i cito-felt på rekvisisjonen, og telefonisk svar gis kun ved spesiell forespørsel. Telefon- og/eller callingnummer må da være oppgitt. Små cito-prøver blir vanligvis besvart i løpet av 2 virkedager etter ankomst. Dersom mer tidkrevende prosedyrer (f.eks. immunhistokjemiske undersøkelser) blir nødvendig, vil det ta noe lenger tid.

6. Biopsier/histologiprøver

6.1      Biopsi til histologisk undersøkelse.

         6.2      Resektat til histologisk undersøkelse.

6.3      Laktaseundersøkelse

Biopsimaterialet legges på 0,9 % NaCl, og leveres avdelingen umiddelbart, senest samme dag som prøven er tatt. Hvis prøven transporteres fra annet sykehus må den sendes nedkjølt, med et kjøleelement festet til prøveglasset. Det MÅ komme frem av både prøveglass og remisse at prøven ligger på 0,9 % NaCl. Gi beskjed til personalet at det er levert. Det skal samtidig tas biopsi(er) som formalinfikseres fra samme område.

6.4      Nyrebiopsi til histologisk undersøkelse. 

6.5      Muskelbiopsier

Undersøkelse av muskelbiopsier med henblikk på enzymhistokjemisk og elektronmikroskopisk undersøkelse utføres ikke ved Avdeling for patologi, HMR. Rekvirent må kontakte aktuelt mottakslaboratorium, og selv sørge for anskaffelse av korrekt prosedyre, prøvetaking og forsendelse.

7. Frysesnitt (gjelder kun Ålesund sjukehus)

8. Immunhistokjemiske undersøkelser

8.1               Immunhistokjemi

8.2               Biopsier til immunfluorescens.

9. Molekylærpatologi

Celler og vev kan undersøkes med genteknologiske metoder (PCR, ISH), bl.a. ved mistanke om malignt lymfom og i forbindelse med utredning av brystkreft. Undersøkelsene utføres på formalinfiksert vev.

10. Cytologiske prøver

Fullstendig utfylt rekvisisjon skal følge med alle cytologiprøver.

Se informasjon om rekvirering, merking og forsendelse.

10.1         Cervixcytologisk prøvetaking

Pasienter fra Sunnmøre:
Konvensjonelt vaginal / cervikalutstryk og væskebasert prøve fra cervix.

Prøven skal tas fra portio/cervix. Bruk egnet børste til prøvetaking. Rask fiksering med alkoholbasert sprayfiksativ er nødvendig. Avstand til objektglass ca.25-30 cm. Bruk objektglass med matt skrivefelt, og merk pasientens navn og fødselsdato med blyant. Send i tillegg alltid inn en prøve på ThinPrep medium for HPV-testing Disse prøvene skal alltid tas sammen med en cytologisk utstryksprøve fra livmorhalsen etter anbefaling fra Avdeling for patologi, Ålesund, EQSDocument 39286. Se også nettsidene til Kreftregisteret.

Pasienter fra Nordmøre og Romsdal:
Væskebasert prøve fra cervix.

Seksjonen kan utføre HPV testing på celleprøver fra livmorhalsen. Bruk da Thinprep transportmedium, EQSDocument 39287. Se også nettsidene til Kreftregisteret.

10.2    Kroppsvæsker

Annen cytologi(væsker/finnålspunksjoner)

Der det er mistanke om tumor og det vil være aktuelt å gjøre immuncytokjemiske undersøkelser på cytologisk materiale må det i tillegg sendes inn sprøyteskyll. Restmateriale i sprøytespissen skylles ut i et glass med 10 % formalin (4 % formaldehyd). Ved lite materiale ta et ekstra innstikk til celleblokk

11. Obduksjon/svøp

Medisinsk obduksjon kan utføres på personer som er døde i eller utenfor helseinstitusjon der det er mistanke om unaturlig dødsfall.
Medisinsk obduksjon må ikke foretas når det er grunn til å anta at rettsmedisinsk obduksjon (politiobduksjon) vil bli begjært.

Følgende kriterier må være oppfylt for at medisinsk obduksjon skal kunne utføres:

1.  Obduksjonen skal være rekvirert av medisinske grunner

2.  Avdødes nærmeste skal være underrettet om dødsfallet og skal ikke ha motsatt seg obduksjon

3.  Det skal være gått minst 8 timer siden dødens inntreden

 

Dersom lege ønsker å få utført obduksjon, ring Avdeling for patologi for å avtale prosess først. På den måten sikrer man at alle formalia er i orden og at nødvendige beskjeder blir gitt. For informasjon om kommunikasjon og utførelse, EQSDocument 34365.

 

Åpningstider: Mandag til fredag 08.00-15.30

         Preparant 90996408

         Ekspedisjon 70106621.

 

Primærhelsetjensten rekvirerer obduksjon i EPJ.

Spesifisert informasjon fylles ut i Forespørselmelding /dialogmelding og sendes til Avdeling for patologi, HerID: 109624. Bruk gjerne Innholdsmalen (se Relatert), denne kan kopieres inn i meldingen.

Det er ikke hensiktsmessig å benytte henvisning.

Alternativ er å bruke rekvisisjon som ligger på avdelingens hjemmeside, men denne kan ikke fylles ut digitalt. Obduksjonsrekvisisjon (helse-mr.no)

 

Sykehusavdelingene rekvirerer obduksjon i RoS, EQSDocument 20637.
Prosedyre for barne- og fosterobduksjon, EQSDocument 36807.

Informasjon til pårørende om obduksjon

Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)
Brosjyren Den siste legeundersøkelsen, kan brukes som informasjon til pårørende.

Transport av mors til obduksjon

Etter å ha avtalt med Avdeling for patologi når obduksjonen skal foregå tar rekvirerende lege kontakt med det begravelsesbyrå pårørende har hatt kontakt med og avtaler transport av mors.

Hva som er hensiktsmessig og etisk forsendelse av foster til obduksjon vurderes i det enkelte tilfelle. Hvis det brukes liten pappkiste kan fosteret transporteres i hvit boks/ugjennomsiktig pose i transportkasse. Bruk kjøleelement i kista.

Svøp

For mer informasjon om svøp henvender man seg til autopsitekniker, tlf. 90996408.

Vedlegg/Aktuelle lenker

         Håndtering av avdøde med bekreftet eller mistenkt SARS-CoV-2(Covid-19 smitte.

         Forskrift om dekning av utgifter til båretransport i Norge

         Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o. l.

         Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)

         Hjemmeside for Avdeling for patologi, HMR.

         Den siste legeundersøkelsen

         Innholdsmal for rekvirering av obduksjon frå primærhelsetenesta (se i fanen Relatert)