Brukerhåndbok for Avdeling for patologi, HMR v. 1.14

Hjemmesiden til Avdeling for patologi HMR: www.helse-mr.no/patologi

Hensikt og omfang

Rettlede i forhold til prøvetaking, rekvirering og forsendelse av cytologiprøver, histologiprøver og obduksjoner som skal sendes til Avdeling for patologi, HMR.

Prosedyren gjelder både for våre rekvirenter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal.

Ansvar

Avdelingssjef har ansvar for innhold i prosedyren og å gjøre prosedyren kjent for rekvirentene.

Kvalitetskoordinator har ansvar for oppdatering av prosedyren.

Rekvirenter har ansvar for å utføre prøvetaking og forsendelse i tråd med prosedyren.

Rekvisisjoner og materiell

Primærhelsetjenesten:

·         Rekvisisjon for cytologi

·         Rekvisisjon for histologi

·         Bestillingsskjema for rekvisita til forsendelse av prøver

 

Annet utstyr enn det som tilbys på bestillingsskjemaet må rekvirenten kjøpe selv, slik som 5 liters kanner med 4% nøytralbufret formaldehyd (10% formalin) og etanol. Etanol til fiksering av væskebaserte cytologiske prøver og urincytologi kan en blande av 70 % desinfeksjonssprit, se prosedyre i kapittelet som omhandler cytologi.

 

Spesialisthelsetjenesten: Bestiller rekvisita via SAP og rekvirerer prøver via RoS.

Rekvirering, merking og forsendelse

Prøven sendes i forsvarlig og sikker emballasje (prøveglass) merket med pasientens navn og personnummer.

Dersom det sendes flere prøver fra samme pasient, er det viktig at prøvene skilles fra hverandre ved i tillegg å merke med nummer eller prøveinnhold. Objektglass merkes med blyant med pasientens navn og personnummer (Ikke etikett).

 

Fullstendig utfylt rekvisisjon med riktig pasientID (navn og personnummer) rekvirentkode, adresse til rekvirerende lege/avdeling, dato for prøvetaking, opplysninger om hva som sendes inn for undersøkelse, skal følge alle prøver. Det er viktig for patologens vurdering at det foreligger relevante kliniske opplysninger. Skriv tydelig.

Prøver fra spesialisthelsetjenesten rekvireres elektronisk i ROS, se Lab RoS, opplæring rekvirering og svar (Ikke tilgjengelig)

 

Transport av prøver fra primærhelsetjenesten foregår etter avtale med Klinikk for diagnostikk, HMR (kontakt Avd. for med. biokjemi, Ålesund). De som ikke omfattes av denne henteordningen sender prøvene med post.

Transport mellom sykehusene foregår med interntransport, se Transportruter HMR (Ikke tilgjengelig)

Forsendelse av prøver til andre patologiavdelinger, se Forsendelse av patologiprøver til annet helseforetak - veiledning for rekvirenter og Forsendelse av prøver til Avdeling for patologi, HMR

Revurdering av undersøkelser/ønske om tilleggsundersøkelser kan rekvireres av rekvirent.

Cito-prøver (hasteprøver)

Cito-prøver skal kun rekvireres på streng indikasjon. Det må avkrysses i cito-felt på rekvisisjonen, og telefonisk svar gis kun ved spesiell forespørsel. Telefon- og/eller callingnummer må da være oppgitt. Små cito-prøver blir vanligvis besvart i løpet av 2 virkedager etter ankomst. Dersom mer tidkrevende prosedyrer (f.eks. immunhistokjemiske undersøkelser) blir nødvendig, vil det ta noe lenger tid.

Biopsier/histologiprøver

Biopsi til histologisk undersøkelse - veiledning for rekvirenter

Resektater til histologisk undersøkelse - veiledning for rekvirenter

Laktaseundersøkelse

Biopsimaterialet legges på 0,9 % NaCl, og leveres avdelingen umiddelbart, senest samme dag som prøven er tatt. Hvis prøven transporteres fra annet sykehus må den sendes nedkjølt, med et kjøleelement festet til prøveglasset. Det MÅ komme frem av både prøveglass og remisse at prøven ligger på 0,9 % NaCl. Gi beskjed til personalet at det er levert. Det skal samtidig tas biopsi(er) som formalinfikseres fra samme område.

Nyrebiopsi til histologisk undersøkelse

Nyrebiopsi til histologisk undersøkelse ved immunologisk nyresykdom - veiledning for rekvirenter

Muskelbiopsier

Undersøkelse av muskelbiopsier med henblikk på enzymhistokjemisk og elektronmikroskopisk undersøkelse utføres ikke ved Avdeling for patologi, HMR. Rekvirent må kontakte aktuelt mottakslaboratorium, og selv sørge for anskaffelse av korrekt prosedyre, prøvetaking og forsendelse.

Frysesnitt (gjelder kun Ålesund sjukehus)

Frysesnitt til histologisk undersøkelse - veiledning for rekvirenter (Ikke tilgjengelig)

 

Immunhistokjemiske undersøkelser

Immunhistokjemi - veiledning for rekvirenter

Hud/slimhinnebiopsier til immunfluorescens - veiledning for rekvirenter

Molekylærpatologi

Celler og vev kan undersøkes med genteknologiske metoder (PCR, ISH). Undersøkelsene utføres på formalinfiksert vev og bestilles av rekvirent eller patolog.

Cytologiske prøver

Fullstendig utfylt rekvisisjon skal følge med alle cytologiske prøver. Se informasjon om rekvirering, merking og forsendelse over.

Cervixcytologi – væskebasert prøve fra cervix

Avdelingen utfører HPV testing og mikroskopering av celleprøver fra livmorhalsen. Bruk da Thinprep transportmedium, Væskebasert cervixcytologi - veiledning for rekvirenter. Se også nettsidene til Kreftregisteret om Livmorhalsprogrammet

 

Annen cytologi – kroppsvæsker

Se Annen cytologi (væsker/finnålspunksjoner/uriner) - veiledning for rekvirenter

 

Ved mistanke om tumor, og immuncytokjemiske undersøkelser på cytologisk materiale er aktuelt, må det i tillegg sendes inn sprøyteskyll. Restmaterialet i sprøytespissen skylles da ut i et glass med 10% formalin (4 % formaldehyd) til celleblokk. Er det lite materiale, gjør et ekstra innstikk til celleblokk.

Obduksjon/svøp

Rekvirering av obduksjon

Medisinsk obduksjon kan utføres på personer som er døde i eller utenfor helseinstitusjon der det er mistanke om unaturlig dødsfall.

Medisinsk obduksjon må ikke foretas når det er grunn til å anta at rettsmedisinsk obduksjon (politiobduksjon) vil bli begjært.

Følgende kriterier må være oppfylt for at medisinsk obduksjon skal kunne utføres:

1.  Obduksjonen skal være rekvirert av medisinske grunner

2.  Avdødes nærmeste skal være underrettet om dødsfallet og skal ikke ha motsatt seg obduksjon

3.  Det skal være gått minst 8 timer siden dødens inntreden

 

Dersom lege ønsker å få utført obduksjon, ring alltid Avdeling for patologi for å avtale prosess først.

På den måten sikrer man at alle formalia er i orden og at nødvendige beskjeder blir gitt.

Åpningstider er man- fre 08.00-15.30

·         Preparant 90996408

·         Ekspedisjon 70106621.

 

Primærhelsetjenesten rekvirerer obduksjon ved å sende forespørselsmelding i EPJ, se Rekvirering av obduksjon for primærhelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten rekvirerer obduksjon i RoS.

For mer informasjon, se Obduksjon - ansvar og kommunikasjon

Informasjon til pårørende om obduksjon

Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forskning (obduksjonslova).

Brosjyren Den siste legeundersøkelsen, kan brukes som informasjon til pårørende.

Transport av mors til obduksjon

Etter å ha avtalt med Avdeling for patologi om når obduksjonen skal foregå, tar rekvirerende lege kontakt med det begravelsesbyrå pårørende har hatt kontakt med og avtaler transport av mors. For transport av foster, se Håndtering av aborterte fostre i Helse Møre og Romsdal

Svøp

For mer informasjon om svøp, ta kontakt med preparant på 90996408.

Vedlegg/Aktuelle lenker

·         Forskrift om dekning av utgifter til båretransport i Norge

·         Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o. l.

·         Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)

·         Den siste legeundersøkelsen