v. 1.2 Laboratoriehåndboka for Avdeling for patologi, seksjon Ålesund

Handlinger

Hensikt og omfang

Rettlede prøvetaking og forsendelse av cytologi- og histologiprøver som skal sendes til Avdeling for patologi, seksjon Ålesund. Gjelder både for interne og eksterne rekvirenter.

Ansvar

Seksjonsleder har ansvar for å gjøre prosedyren kjent for rekvirentene.

Kvalitetskoordinator i seksjonen har ansvar for oppdatering av prosedyren.

Rekvirenter har ansvar for å utføre prøvetaking og forsendelse i tråd med prosedyren.

Rekvisisjoner og materiell

På nettsidene til Helse Møre og Romsdal finner du avdelingens hjemmeside: (www.helse-mr.no/patologi.)

Informasjon om rekvisisjoner og materiell til forsendelse av prøver, samt kontaktinformasjon, finner du her.

Annet utstyr enn det som tilbys på det elektroniske bestillingsskjemaet på hjemmesiden vår, må rekvirenten kjøpe selv. Formalin og etanol er eksempler på forbruksvarer som rekvirenten må besørge selv.

Biopsier/histologiprøver

Vanlige biopsier (vevsprøver/histologiprøver)

Vev/materiale/biopsi som ønskes undersøkt, legges umiddelbart i 10 % nøytral formalin (4 % bufret formaldehyd) for fiksering, og sendes på dette mediet. I formalin er vevet holdbart i lang tid. Det er viktig at det brukes rikelig mengde formalin (minst 10 ganger materialets volum) og at emballasjen er stor nok. Materiale som presses ned i bøtter og prøveglass, blir dårlig fiksert, og i tillegg deformeres det slik at anatomiske relasjoner blir problematiske å vurdere. Prøvebeholder må fylles godt opp med formalin for å hindre at vev lufttørkes, for eksempel ved at biopsi har festet seg til skrulokk og formalin ligger i bunn av prøveglass. For å sikre optimal fiksering skal vev renses for blod, og hule organer (f.eks. tarm) skal klippes opp. Unngå å skjære i reseksjonsflater, da disse kan bli vanskeligere å vurdere.

Prøven sendes i forsvarlig og sikker emballasje merket med pasientens navn og personnummer. Dersom det sendes flere prøver fra samme pasient, er det viktig at emballasjen merkes med nummer eller prøveinnhold. En fullstendig utfylt rekvisisjon med riktig rekvirentkode, adresse til rekvirerende lege/avdeling, dato for biopsitaking, opplysninger om hva som sendes inn for undersøkelse, skal følge alle prøver. Det er viktig for patologens vurdering at det foreligger relevante kliniske opplysninger. Skriv tydelig, helst med maskin.

Cito-prøver (hasteprøver)

Cito-prøver skal kun rekvireres på streng indikasjon. Det må avkrysses i cito-felt på rekvisisjonen, og telefonisk svar gis kun ved spesiell forespørsel. Telefon- og/eller callingnummer må da være oppgitt. Små cito-prøver blir vanligvis besvart i løpet av 2 virkedager etter ankomst. Dersom mer tidkrevende prosedyrer (f.eks. immunhistokjemiske undersøkelser) blir nødvendig, vil det ta noe lenger tid.

Laktaseundersøkelse

Biopsimaterialet legges på 0,9 % NaCl, og leveres avdelingen umiddelbart. Det MÅ komme frem av både prøveglass og remisse at prøven ligger på 0,9 % NaCl. Gi beskjed til personalet at det er levert. Det skal samtidig tas biopsi(er) som formalinfikseres fra samme område.

Lymfom

Lymfeknute er celletett vev. Ved undersøkelse av lymfeknute med mistanke om lymfom, er det viktig med optimal fiksering av cellene. Ved klinisk mistanke om lymfom kan derfor lymfeknute leveres tørr til Avdeling for patologi, Ålesund.  Den må da leveres umiddelbart etter at den er tatt, og det gis beskjed til personalet om at slik prøve er levert. Patolog deler lymfeknuten og legger den i formalin straks etter mottak. Hvis det kun er tatt ut mindre biopsi(er) fra lymfeknute, leveres den på formalin som vanlig.

Nyrebiopsi

Avtal med seksjonen på forhånd at nyrebiopsi skal tas. På grunn av laboratorieprosedyrer bør disse prøvene ikke tas fredager. Ring oss på tlf. 6633 og gi beskjed om når vi kan vente at prøven kommer til seksjonen. Oppgi pasientens personnummer. Nøyaktig utfylt remisse gjøres klar i ROS senest dagen før prøvetaking. Remissen sendes umiddelbart etter prøvetaking, slik at patologen har korrekt informasjon ved vurdering av biopsimaterialet. Prøven leveres i 0,9 % NaCl. Ved levering vil patologen vurdere om prøven er representativ, om der er nok materiale eller om det må tas en prøve til.

 

Hvis prøven tas ved annet sykehus (Molde), sendes prøvemateriale til oss. 1 biopsi på 0,9 % NaCl og 1 biopsi på 10 % bufret formalin (4 % bufret formaldehyd). Skal det også sendes materiale til elektronmikroskopi (EM) ved Haukeland sykehus, sendes dette på McDowells løsning, som fås ved å henvende seg dit.

Muskelbiopsier

Undersøkelse av muskelbiopsier med henblikk på enzymhistokjemisk og elektronmikroskopisk undersøkelse utføres ikke ved Avdeling for patologi, HMR. Rekvirent må kontakte Avdeling for patologi ved St Olavs hospital, og selv sørge for anskaffelse av korrekt prosedyre, prøvetaking og forsendelse.

Frysesnitt

Frysesnittundersøkelser skal kun rekvireres på streng indikasjon. Det er nødvendig at seksjonen på forhånd blir varslet slik at man er sikker på at patolog er til stede når prøven blir levert. Det skal følge med en fullstendig utfylt rekvisisjon med nøyaktig angivelse av prøvematerialets art og topografi. Et frysesnitt har en maksimal størrelse på ca. 1 x 2 cm. Store reseksjonsflater o.l. lar seg derfor ikke vurdere i sin helhet ved frysesnittundersøkelse. Dersom det innsendes flere frysesnitt fra samme pasient, er det viktig at alle preparater merkes separat, med nummer eller lokalisasjon. NB! Husk alltid å oppgi telefonnummer dit prøvesvaret skal gis. Svaret vil vanligvis bli ringt ut innen en halv time etter at prøven er levert.

Det er viktig å være oppmerksom på at frysesnittdiagnoser må oppfattes som foreløpige diagnoser. Endelig diagnose kommer etter at det fikserte frysesnittmaterialet og evt. ytterligere innsendt formalinfiksert materiale er undersøkt på vanlig måte.

Immunhistokjemiske undersøkelser

Immunhistokjemiske undersøkelser utføres vanligvis på formalinfiksert materiale. Unntak fra dette er spesielle hud- og slimhinnebiopsier, samt nålebiopsier fra nyre tatt som ledd i utredning av nyresykdommer.

Hud/slimhinnebiopsier - Immunfluorescensundersøkelse (IF)

Biopsien legges på 0,9 % NaCl og leveres seksjonen samme dag, senest kl. 15.00. Biopsimaterialet kan evt. holdes nedkjølt (ikke fryses) og leveres i løpet av 2 døgn.

Om det er mulig skal det samtidig tas biopsi(er) som formalin-fikseres fra samme område.

Molekylærpatologi

Celler og vev kan undersøkes med genteknologiske metoder (PCR, ISH), bl.a. ved mistanke om malignt lymfom og i forbindelse med utredning av brystkreft. Undersøkelsene utføres på formalinfiksert vev.

Cytologiske prøver

Fullstendig utfylt rekvisisjon skal følge med alle cytologiprøver.

Konvensjonelt vaginal / cervikalutstryk

Prøven skal tas fra portio/cervix. Spatel og børste kan brukes. Rask fiksering med alkoholbasert sprayfiksativ er nødvendig. Avstand til objektglass ca.25-30 cm. Bruk objektglass med matt skrivefelt, og merk med pasientens navn og fødselsdato med blyant. Send i tillegg en prøve på ThinPrep medium.

HPV-test

Seksjonen kan utføre HPV testing på celleprøver fra livmorhalsen. Bruk da Thinprep transportmedium. Disse prøvene skal tas sammen med en cytologisk utstryksprøve fra livmorhalsen etter anbefaling fra Avdeling for patologi, Ålesund. Se også nettsidene til Kreftregisteret.

Kroppsvæsker

Ascites

Prøvevolum 20 ml. 1 glass fikseres i 50 % etanol og 1 glass i 10 % formalin (4 % formaldehyd) i forhold 1:1.

BAL

Prøvevolum 20 ml. Fikseres i 10 % formalin (4 % formaldehyd) eller 50 % etanol i forhold 1:1.

Crista/sternal

Strykes ut på objektglass og lufttørkes.

Cystevæsker

1 del prøve tilsettes 1 del 50 % etanol.

Ekspektorat

Prøvevolum 20 ml. Fikseres i 50 % etanol i forhold 1:1.

Endometriecytologi

Børstemateriale strykes ut på 1 objektglass og spray-fikseres. En kan også ha materialet over i reagensglass tilsatt 10 % formalin (4 % formaldehyd) i forhold 1:1.

Leddvæske

Ufiksert. La den stå i kjøleskap før forsendelse.

Lunge

Børstemateriale strykes ut direkte på objektglass og spray-fikseres.

Lymfeknute

Strykes ut på objektglass. 1 glass lufttørkes og merkes ”L”. De andre objektglassene spray-fikseres og merkes ”F”. Restmateriale i sprøytespissen skylles ut i et glass med 10 % formalin (4 % formaldehyd).

Pericard

Prøvevolum 20 ml. 1 glass fikseres i 50 % etanol og 1 glass i 10 % formalin (4 % formaldehyd) i forhold 1:1.

Pleura

Prøvevolum 20 ml. 1 glass fikseres i 50 % etanol og 1 glass i 10 % formalin (4 % formaldehyd) i forhold1:1.

Sekret

Påføres direkte på objektglass og spray-fikseres. Dersom det er mye materiale, ha det over i prøveglass tilsatt 50 % etanol i forhold 1:1.

Skyllevæske

Prøvevolum 20 ml. Fikseres i 10 % formalin (4 % formaldehyd) eller 50 % etanol i forhold 1:1.

Spinalvæske

Ufiksert. Leveres umiddelbart.

Thyroidea

Strykes ut på objektglass. 1 glass lufttørkes og merkes ”L”. De andre objektglassene spray-fikseres og merkes ”F”. Restmateriale i sprøytespissen skylles ut i et glass med 10 % formalin (4 % formaldehyd).

Urin

Prøvevolum 20 ml. Spontanurin, ikke morgenurin. Fikseres med 50 % etanol i forhold 1:1 (1 del urin og 1 del 50 % etanol). Tas 3 påfølgende dager med 1 rekvisisjon til hver prøve.

Obduksjon

Avdeling for patologi, Ålesund har ansatt leger i spesialisering, og har stort behov for at det blir utført obduksjoner. Alle obduksjoner i HMR blir derfor utført på sykehuset i Ålesund.

Hvorfor obduksjon?

Obduksjon er en avsluttende medisinsk undersøkelse av avdøde som har til hensikt å finne dødsårsaken og kartlegge sykdomsforløpet. Undersøkelsen har stor medisinsk verdi, og informasjon som kommer frem i forbindelse med obduksjon kan komme andre pasienter til gode. Informasjonen har ofte stor verdi for pårørende og kan gi svar på uavklarte spørsmål pårørende kan ha i forbindelse med dødsfallet, ikke minst dersom dødsfallet var uventet.

Sykehusobduksjon kan utføres på personer som er døde i eller brakt døde til helseinstitusjon (sykehus, sykehjem, sykestue, fødehjem, sykehotell).

Følgende kriterier må være oppfylt for at sykehusobduksjon skal kunne utføres:

1.    Obduksjonen skal være rekvirert av medisinske grunner

2.    Avdødes nærmeste skal være underrettet om dødsfallet

3.    Det skal være gått minst 8 timer siden dødens inntreden

4.    Avdøde eller avdødes nærmeste skal ikke ha motsatt seg obduksjon

5.    Det skal ikke være grunn til å anta at avdøde ville motsette seg obduksjon (religion etc.)

 

Sykehusobduksjon må ikke foretas når det er grunn til å anta at rettsmedisinsk obduksjon (politiobduksjon) vil bli begjært.

Hvordan utføres en obduksjon

Ved obduksjon blir legemet åpnet og de indre organer undersøkt systematisk. Det sikres prøver fra ulike organer for senere undersøkelse i mikroskop. Etter at obduksjonen er ferdig blir organene lagt tilbake i legemet i den utstrekning det er mulig av hensyn til videre undersøkelser og legemet blir sydd igjen. Noen ganger er det nødvendig å undersøke hele organer mer nøyaktig, dette gjelder spesielt hjerne, av og til hjerte og lunger. Da er det nødvendig å fiksere hele organet for senere undersøkelser.

Etter at avdøde er stelt og lagt ned i kiste er syning av avdøde fullt mulig dersom pårørende ønsker dette.

Rapportering av obduksjonsfunn

Obduksjonsrapport blir sendt når at alle supplerende undersøkelser er ferdige.

Informasjon til pårørende om obduksjon

I nye forskrifter om obduksjon fra april 2004 er kravene til informasjon til pårørende om obduksjon innskjerpet. Pårørende skal være informert om at obduksjon kan finne sted, de skal være informert om retten til å reservere seg mot obduksjon og om retten til å reservere seg mot at obduksjonsmaterialet blir brukt til forskning/undervisning.

Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)

Brosjyren Den siste legeundersøkelsen, utgitt av Den norske patologiforening, kan brukes som informasjon til pårørende.

Svøp

For mer informasjon om svøp henvender man seg til førstepreparant, tlf. 6621 eller på calling nr. 2-473.

Meldepliktig dødsfall, rettsmedisinsk obduksjon

Lege som har med et dødsfall å gjøre må ta stilling til om det er et meldepliktig dødsfall i følge Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o. l. Er dødsfallet meldepliktig må det meldes til nærmeste politimyndighet som vil ta stilling til om det skal utføres en rettslig obduksjon. Dersom politiet begjærer rettslig obduksjon tar politiet over saken og ordner det praktiske i forbindelse med obduksjonen. Pårørende har ikke anledning til å reservere seg mot rettslig obduksjon.

Som unaturlig meldes til politiet dødsfall som antas å kunne skyldes:

1.    Drap eller annen legemskrenkelse

2.    Selvmord eller selvvoldt skade

3.    Ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke eller lignende

4.    Yrkesulykke eller yrkesskade

5.    Feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade

6.    Misbruk av narkotika

7.    Ukjent årsak når døden er inntrådt plutselig og uventet

8.    Dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest

9.    Funn av ukjent lik

 

Rekvirering:

For rekvirenter i HMR: Rekvirering i ROS

For rekvirenter i primærhelsetjenesten: Rekvisisjon på avdelingens hjemmeside: www.helse-mr.no/patologi

Dersom lege ønsker å få utført en obduksjon må avdelingen kontaktes på forhånd (tlf 70106621). På den måten sikrer man at alle formalia er i orden og at nødvendige beskjeder blir gitt. Ferdig utfylt rekvisisjon som inneholder kort sykehistorie, beskrivelse av omstendighetene rundt dødsfallet og opplysninger om at pårørende er informert om obduksjon fungerer som obduksjonsbegjæring. Krav til informasjon til pårørende beskrives i Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova).

Vedlegg/Aktuelle lenker

         Forskrift om dekning av utgifter til båretransport i Norge

         Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o. l.

         Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)

         Hjemmeside for Avdeling for patologi, HMR.

         Den siste legeundersøkelsen

Kommentar til dokumentclose

 close

 close

 close