Vaksinetilbud til ansatte i Helse Møre og Romsdal HF v. 1.15

Hensikt

Prosedyren skal sikre at ansatte ved Helse Møre og Romsdal gis et tilbud om vaksine basert på en risikovurdering. Arbeidsgiver skal for enhver aktivitet vurdere om det kan være fare for at arbeidstaker utsettes for biologiske faktorer. Kan aktiviteten medføre fare for deres helse eller sikkerhet, skal eksponeringen kartlegges og det skal vurderes hvordan eksponeringen finner sted. På bakgrunn av risikovurderingen vurderes ulike smittereduserende tiltak som vaksinasjon, bruk av verneutstyr og opplæring om egen smitterisiko.

 

Risikovurderingen kan gjelde hele yrkesgrupper, eller enkeltpersoner eller deler av en yrkesgruppe som utfører spesielt risikoutsatte prosedyrer. Hensikten er å beskytte ansatte mot infeksjoner.

 

Prosedyren skal sikre en lik oppfatning av praksis når det gjelder vaksinering av ansatte, plassere ansvar og definere roller.

 

 

Omfang

Prosedyren gjelder faste ansatte og personell med engasjement for ett år eller lengre ved Helse Møre og Romsdal. Alle vaksiner ved sykehuset gis som et tilbud til ansatte. Tilbud om vaksine mot sesonginfluensa og vaksinasjon ved pandemisk influensa gis til alle ansatte, vikarer osv uavhengig engasjement.

Studenter får tilbud om sesonginfluensavaksine.

Bakgrunn

Helsearbeidere er ofte i direkte kontakt med smitteførende materiale via instrumenter og gjenstander. Smitterisikoen avhenger i stor grad av om personalet utfører regelmessige arbeidsoppgaver som kan gi økt risiko for smitte, hvor stor forekomsten av aktuelle smittestoff er og av hvordan smitteforebyggende rutiner etterleves av den enkelte arbeidstaker.

Se mer informasjon om de ulike vaksinene under grunnlagsinformasjon.

Ansvar

Leder med personalansvar

 • Holde seg oppdatert i EQS om målgrupper for vaksiner som HMR tilbyr
 • Skal informere arbeidstakere/nyansatte om vaksinetilbudet til HMR.
 • Gi informasjon m.h.t. vaksinetilbudet som gjelder for seksjonen. Vaksinering er frivillig, men leder må påpeke risikoen knyttet til det å avslå tilbudet basert på risiko for blodsmitteuhell i den enkelte seksjonen.
 • I Ålesund/Volda, og noen seksjoner i Molde og Kristiansund: oppnevne en person til å være vaksinekontakt (VK) og informere bedriftshelsetjensten (BHT) om hvem som er seksjonens VK. Delegere praktisk oppfølging til VK.

Ansatte

 • Fullføre startet vaksinasjonsprogram.Har ansvar for å ha oversikt over egen vaksinasjonsstatus og følge opp eget vaksinasjonsprogram.
 • Kontakt nærmeste leder, BHT eller VK for informasjon om vaksinasjon.

Bedriftshelsetjenesten

 • Vaksinerer på faste vaksinasjonsdager i Molde og Kristiansund, og i de avdelinger som ikke har egen vaksinasjonskontakt (Ålesund/Volda).
 • Koordinerer tilbud og veileder seksjonsleder og VK ved den enkelte seksjon. Har oversikt over VK ved aktuelle seksjoner.
 • Oppfølging mht. bolusdoser og senere kontroller
 • Journalfører all vaksinasjon i helseforetaket i eget journalsystem.
 • Sender inn protokoll til SYSVAK.
 • Kontakte smittevernkoordinerende lege for rettledning med tanke på spørsmål som BHT ikke kan håndtere.

Vaksinasjonskontakt (der dette er etablert)

 • Holde seg oppdatert i EQS om målgrupper for vaksiner som HMR tilbyr
 • Sette seg inn i gjeldende vaksinasjonsrutiner for de ulike vaksiner
 • Gjennomføre vaksinasjon i seksjonen
 • Ha beredskap i forhold til allergiske reaksjoner. Det betyr å adrenalin tilgjengelig og kompetanse om symptomer på allergiske reaksjoner
 • Rekvirere aktuelle vaksiner og ansvarlig for forskriftsmessig oppbevaring
 • Føre kartleggingsskjema som avtalt og sende til BHT fortløpende
 • Følge veiledningen som deles ut til alle nye vaksinekontakter
 • Ta kontakt med BHT ved spørsmål

 

Oversikt over avdelinger og yrkesgrupper som tilbys ulike vaksiner

Mer informasjon om den enkelte vaksinen får du ved å lese grunnlagsinformasjonen.

Evt. andre ansatte kan tilbys vaksine ut fra en risikovurdering.

 

Hepatitt B

Hepatitt A

Boostrix polio

Sesong-influensa

Klinikk for kvinner, barn og ungdom

 

 

Alle med pasientkontakt og/ eller som er i risiko for kontakt med blod og kroppsvæsker

 

 

 

Alle med pasientkontakt

Alle med pasientkontakt

 Alle

Klinikk for psykisk helse og rus

Alle med pasientkontakt og/ eller som er i risiko for kontakt med blod og kroppsvæsker

 

 

 

Leger

Sykepleiere

Hjelpepleiere

Miljøterapeuter

 

 

Alle med pasientkontakt

 

Alle

Klinikk for kreft-behandling og rehabilitering

 

Alle med pasientkontakt og/ eller som er i risiko for kontakt med blod og kroppsvæsker

 

 

 

Alle med pasientkontakt

 

Alle med pasientkontakt

 

Alle

 

Klinikk for Kristiansund sykehus

 

Alle med pasientkontakt og/ eller som er i risiko for kontakt med blod og kroppsvæsker

 

 

 

 

Alle med pasientkontakt

 

 

Alle med pasientkontakt

 

 

 

Alle

Klinikk for Molde sykehus

Alle med pasientkontakt og/ eller som er i risiko for kontakt med blod og kroppsvæsker

 

 

 

Alle med pasientkontakt

 

 

Alle med pasientkontakt

 

 

 

Alle

Klinikk for Volda sykehus

Alle med pasientkontakt og/ eller som er i risiko for kontakt med blod og kroppsvæsker

 

 

 

Alle med pasientkontakt

 

 

Alle med pasientkontakt

 

 

 

Alle

Klinikk for Ålesund sykehus

Alle med pasientkontakt og/ eller som er i risiko for kontakt med blod og kroppsvæsker

 

 

 

Alle med pasientkontakt

 

 

Alle med pasientkontakt

 

 

 

Alle

Klinikk for diagnostikk

 

Alle med pasientkontakt og/ eller som er i risiko for kontakt med blod og kroppsvæsker

 

 

 

Alle med pasientkontakt

Alle med pasientkontakt

Alle

 

Klinikk for drift og eigedom

 

Gartnere
Renholdere
Avfalls-

håndtering

Ingeniørere/ teknikere

 

Rørleggere og teknikere

 

Rørleggere og teknikere

Avfalls-håndtering

Portører

Renholdere i forhold til risiko

 

Gartnere

Rørleggere og teknikere

Renholdere

Avfalls-håndtering

Alle

Klinikk for prehospitale tjenester

 

Alle med pasientkontakt og/ eller som er i risiko for kontakt med blod og kroppsvæsker

 

 

 

Alle med pasientkontakt

Alle med pasientkontakt

Alle

 

NB! Vaksine mot sesonginfluensa tilbys alle ansatte, også ansatte ved seksjoner som ikke er nevnt i tabellene.  

 

Pneumokokkvaksine

Pneumokokker  forårsaker ”klassisk” lungebetennelse.

Denne vaksinen tilbys ansatte >65 år, evt. andre med særskild indikasjon. Vaksinen bør settes samtidig som influensavaksinen, og den skal vanligvis revaksineres etter hvert 6. år.

Ta kontakt med BHT for nærmare informasjon.

 

Meslingvaksine (MMR)

Alt helsepersonell med pasientkontakt bør være beskyttet mot meslinger. Alle som ikke vet at de har fått MMR-vaksine eller har gjennomgått de aktuelle sykdommene, bør vaksineres med MMR-vaksine.

 

Varicellavaksine

Helsepersonell med manglende immunitet for varicella og som har nærkontakt med personer med økt risiko for alvorlig forløp av varicella bør vaksineres.

 

BCG-vaksine

Folkehelseinstituttets anbefaling om BCG-vaksine i yrkessammenheng vil vanligvis bare omfatte helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som over tid (ca. 3 måneder) skal arbeide med:

 • Voksne pasienter med smittsom lungetuberkulose
 • Dyrkning av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium

 

Etter individuell vurdering kan BCG-vaksine også være aktuelt for enkelte andre ansatte i helsetjenesten, dette kan gjelde dersom det både er forventet høy forekomst av tuberkulose i arbeidsmiljøet og den ansattes arbeidsoppgaver har en karakter som gir økt risiko for langvarig eksponering.

 

 Eventuelle bivirkninger etter vaksinering av ansatte

Ved vaksinering

Den ansatte informeres om at eventuelle bivirkninger skal meldes til bedriftshelsetjenesten

Ved mulig bivirkning

Bedriftshelsetjenesten informeres om bivirkningene.

Bedriftshelsetjenesten rådfører seg med smittevernkoordinerende lege ved behov.

Samtalen

Bedriftshelsetjenesten melder bivirkningen til Folkehelseinstituttet.

Den ansatte orienteres om at videre medisinsk oppfølging foretas av fastlege.

Den ansatte orienteres om muligheten for å søke pasientskadeerstatning.

 Lenke til Forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20021220-1625.html

Referanser