Usterile engangshansker v. 2.3

Hensikt

Beskytte personalets hender mot forurensing av mikroorganismer fra blod og andre kroppsvæsker.

Omfang

Usterile (rene) engangshansker benyttes ved all kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud og forurensede gjenstander, utstyr og overflater.

Personell med skadd hud på hendene bør bruke engangshansker.

Bakgrunn

Usterile engangshansker benyttes som personlig beskyttelsesutstyr og utgjør en ekstra barriere mot kryssmitte ved å beskytte personalets hender mot kontaminering av mikroorganismer fra blod og andre kroppsvæsker. Usterile hansker er engangsutstyr og skal tas på rett før en prosedyre og fjernes umiddelbart etter at prosedyren er avsluttet. Hansker skal ikke gjenbrukes, vaskes eller desinfiseres da dette kan påvirke hanskens barriæreegenskaper.

Prosedyren er skrevet og tilpasset HMR på bakgrunn av Håndhygieneveilederen, utgitt av Folkehelseinstituttet, oppdatert 2017.

Hansker skal benyttes

  • Når der forventes direkte kontakt med blod, sekreter/ekskreter, slimhinner, ikke-intakt hud eller annet mulig infeksiøst materiale.
  • Ved håndtering og/eller berøring av synlig eller mulig forurenset utstyr eller flater i omgivelsene.
  • Ved kontakt med pasient eller pasientens omgivelser når pasienten er isolert (ved kontakt-, dråpe eller luftsmitte)
  • Når helsepersonell har eksem eller sår på hendene.
  • Ved risiko for kontakt med skadelige medikamenter (som for eksempel antibiotika og cytostatika) eller kjemikalier (som Virkon og Perasafe).

Hansker minimerer, men eliminerer ikke forurensning av hendene. Hansker er porøse og kan ha små hull. Det skal alltid utføres handhygiene før og etter hansker benyttes

Hansker må alltid skiftes

  • Mellom hver pasient for å forebygge smitte mellom pasienter.
  • Under stell av samme pasient dersom hendene har vært i kontakt med urene kroppsområder.
  • Dersom hanskene er skadet eller perforert.
  • Når medisinsk utstyr som benyttes til flere pasienter har vært berørt under stell av en pasient.

 

Se vedlegg for trinnvis beskrivelse av hvordan man tar på og av usterile engangshansker.

Ulike typer usterile engangshansker

Nitrilhansker gir god beskyttelse mot gjennomtrenging av kjemikalier og har bedre barriæreegenskaper mot noen stoffer som akrylater. Nitril er ansett som mer skånsomt for sensitiv hud. Nitrilhansker kan imidlertid også forårsake hudirritasjon. For å forebygge kontaktdermatitt og allergi anbefales akseleratorfrie nitrilhansker.

Latekshansker gir god beskyttelse mot gjennomtrenging av mikroorganismer og kjemikalier, og har god slitestyrke og passform. Lateks er et kjent allergen, det anbefales derfor pudderfrie latekshansker med lavt innhold av løselige proteiner. Bør ikke brukes av personer med lateksallergi, eller ved behandling av pasienter med kjent allergi.

Vinylhansker har dårligere barriereegenskap for smitte og mange kjemiske stoffer, dårligere strekkstyrke og passform, og gir dårligere beskyttelse enn lateks og nitrilhansker. Vinylhansker er derfor ikke anbefalt ved pasientrettet arbeid.

 

Krav til hansker

Hansker er klassifisert som medisinsk utstyr og skal være CE-merket. Det er utarbeidet fire standarder for medisinske hansker til bruk i helsetjenesten i NS-EN 455-1 til 4 som setter krav til fravær av hull, fysiske egenskaper, biokompabilitet og holdbarhet.

Hansker til medisinsk bruk skal ha en AQL på ≤ 1,5. Det vil si at det skal være færre enn 1,5 hanske med hull pr 100 hansker. Hansker skal lagres i originalemballasjen og være beskyttet mot eksponering av sollys, varme, fukt, støv eller kjemikalier.

 

Referanser

Håndhygieneveilederen, Kapittel om Hansker er sist oppdatert febr. 2017; FHI.