Kjemiske desinfeksjonsmidler til utstyr og flater v. 7.0

Hensikt og omfang

Sikre effektiv desinfeksjon av utstyr og flater som er forurenset med smittestoff, slik at smitteoverføring ikke skjer. Gjelder flergangsutstyr og flater som er forurenset med organisk materiale (blod, urin, avføring, sekreter, puss etc.), er benyttet av smitteførende pasient eller som i lang tid har vært i kontakt med pasient, seng eller forurenset utstyr (f.eks intensivpasienter).
Varmedesinfeksjon er førstevalg hvis mulig.
Engangsutstyr skal aldri gjenbrukes.

Ansvar

Seksjonsleder har ansvar for opplæring og at prosedyren er kjent blant de ansatte. Personell som benytter kjemiske desinfeksjonsmidler må følge bruksanvisning og sikkerhetstiltak.

Bruk av desinfeksjonsmiddel

Følg anvisning med hensyn til riktig:

         brukskonsentrasjon/bruksløsning – det vil si konsentrasjon av fortynnet desinfeksjonsmiddel må overholdes nøye og er nødvendig for å oppnå optimal effekt.

         virketid – tiden det tar for å destruere smittestoffet. Virketiden må overholdes og er avhengig av smittestoff og forurensningsgrad.

         holdbarhet – holdbarhet for konsentrat og bruksløsning må ikke overskrides. Holdbarhet gjelder for ubrukt løsning. Den desinfiserende effekten reduseres raskt ved bruk. Dersom desinfeksjonskar benyttes må karet rengjøres og desinfiseres etter bruk.

Merking av desinfeksjonsmiddel

Ved anbrudd av flaske/pakke: Skriv dato på forpakning.

Ved utblanding av løsning: Skriv dato og klokkeslett på flaske.

NB! Produkter som ikke er merket eller er oppbevart utett (med åpen flipp/lokk/kork), bør destrueres da en ikke kjenner til produktets kvalitet.

Beskyttelsestiltak ved kjemisk desinfeksjon

Kjemiske desinfeksjonsmidler kan være etsende eller hudirriterende. Bruk alltid hansker ved direkte kontakt med desinfeksjonsmidler.

Bruk beskyttelsesfrakk, briller/munnbind ved risiko for sprut/søl eller dersom dette anbefales i databladet. Ved sprut i øyne eller søl med kjemiske desinfeksjonsmiddel, skyll rikelig med vann.

Ved uhell/skade med kjemisk desinfeksjonsmidler, se anbefalte tiltak i sikkerhetsdatabladet.

Brukerstedet bør ha god ventilasjon.

Konsentrat og bruksløsning av desinfeksjonsmidler oppbevares i skap som holdes låst mellom hver gangs bruk.

Kjemisk desinfeksjonsmiddel som anvendes i Helse Møre og Romsdal er registrert i HMR sitt stoffkartotek. Se                 Stoffkartotek - Helse Møre og Romsdal. (Ikke tilgjengelig).

Kjemiske desinfeksjonsmidler anbefalt brukt i Helse Møre og Romsdal HF

Produkt

Virkestoff

Sikkerhetsdatablad

Virker på

Virketid
Bruksmåte

Materialpåvirkning

Holdbarhet

Antibac overflate 75%

         1000 ml flaske

         store kluter 12 pk

         serviett enkeltpk 150 pk

Etanol 75%
Isopropylalkohol
1-Propanol

 

Sikkerhetsdatablad

Vegetative bakterier, virus, sopp mycobakterier.

Brukes på rengjorte og tørre overflater.
Minst 1-2 minutter på rengjort utstyr, inventar og flater. Avspriting x 2. Det skal være væskefilm, men ikke «dryppvått». Lufttørke.

Ikke egnet på gummi, plexiglass og noen typer plast.

Flasker og store kluter:
4 uker etter anbrudd

Enkeltpk servietter:

se utløpsdato

LifeClean utblandet

         500 ml flaske

         1000ml flaske

Klordioksid

 

Sikkerhetsdatablad

Vegetative bakterier, virus, sopp mycobakterier, sporer (f.eks Clostridium difficile)

Virus, bakterier, mycobakterier og sopp: 1-2 min.
Sporer (eks Clostridium difficile): 5 min.

Fjern synlig forurensing med tørkepapir. Bearbeid flaten grundig med klut fuktet med LifeClean. Det skal være synlig væskefilm, men ikke «dryppvått». Utstyr demonteres og legges i LifeClean. LifeClean behøver  ikke vaskes av.

NB! Unntak for utstyr som er i kontakt med slimhinner som må skylles/vaskes av med rent vann og tørkes godt.

Godt egnet for de fleste materialer.
Stål og metall bør tørkes av etter virketiden for å hindre misfarging.

Uåpnet flaske:
12 mnd. fra produksjonsdato

 

Etter anbrudd:
4 uker

Saniswiss sanitizer surfaces S1
servietter 100 pk

 

Prefuktede engangskluter
(hydrogenperoksid og pereddiksyre)

Vegetative bakterier, virus (også norovirus), sopp mycobakterier, sporer (f.eks Clostridium difficile)

Synlig og ikke synlig forurensede flater og utstyr: 5 min
Sporer: 15 min

 

Tørk hele flaten med en S-bevegelse.

For utstyr som skal benyttes på hud/slimhinner fjernes rester av desinfeksjonsmidlet med klut og vann.

Unngå bruk på materialer som er sensitive for oksidative midler som kobber, marmor, messing.

Uåpnet pakke: 2 år etter produksjonsdato.

Åpnet pakke: 2 mnd

Virkon 1% tabletter boks á 10 stk

Oksidasjonsmiddel med rengjøringskomponent

 

Sikkerhetsdatablad

Vegetative bakterier, virus, sopp

Én tablett legges i ½ liter tempert vann.

 

Overflater: Fjern søl. Bearbeid flaten med klut/svamp fuktet med VirKon. Det skal være synlig væskefilm, men ikke «dryppvått». Vask med ren klut og vann etter avsluttet desinfeksjonstid.

 

Utstyr: Fjern søl. Sammensatt utstyr demonteres. Legg utstyret i Virkon. Skyll/vask med ren klut og vann etter avsluttet desinfeksjonstid. Tørk utstyret.

Virketid: 10 minutter
30 min hvis synlig forurensning.

Virkon blanding/bruk

VirKon har god kompatibilitet med de fleste typer materiale. Utstyr/instrumenter av mykmetaller som aluminium, kopper, messing kan bli misfarget.
IKKE godkjent til optisk utstyr, legeringer.

5 dager etter utblanding. Oppbevares i flaske med kork som er merket med produktnavn og dato for utblanding.

 

Brukt løsning:
Skiftes umiddelbart. Kan helles i avløp.

PeraSafe

10x16,2 g doseposer

Oksidering og danner pereddiksyreioner

 

Sikkerhetsdatablad

Vegetative bakterier, virus, sopp mycobakterier, sporer (f.eks Clostridium difficile)

En-dosepakning som klippes opp og legges direkte i flaske med 1liter vann. Blandes godt.

Overflater: Fjern søl med papir. Bearbeid flaten grundig med klut/svamp fuktet med PeraSafe. Det skal være væskefilm, men ikke «dryppvått». Vask med ren klut og vann etter avsluttet desinfeksjonstid.

 

Utstyr: Fjern søl. Sammensatt utstyr demonteres. Legg utstyret i PeraSafe. Vask/skyll med rent vann etter avsluttet desinfeksjonstid. Tørk utstyret.

 

Virketid: 10 minutter

PeraSafe blanding/bruk

PeraSafe er ikke-korrosivt innenfor virketiden. Brukes på instrument/utstyr hvor varmedesinfeksjon eller andre desinfeksjonsmidler ikke er egnet.

24 timer.
Bruksløsning skiftes etter bruk/daglig.

Tristel Duo ULT

To separate deler; Tristel Base og Tristel Activator.
Ved bruk mikses de to stoffene og genererer Klordioxid

 

Statens seruminstitutt i Danmarks vurdering av produktet

Vegetative bakterier, virus, sopp mycobakterier, sporer

Benyttes til desinfeksjon av ultralydprober.
Ultralydapparat og -prober - rengjøring og desinfeksjon (Ikke tilgjengelig)

 

 

 

Bakgrunn

Forskrift om smittevern i helsetjenesten § 2.2 stiller krav til skriftlige retningslinjer for håndtering, rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr.
Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav om at arbeidsgiver skal sørge for at egnede desinfeksjonsmuligheter stilles til rådighet for arbeidstakere som utsettes for biologiske faktorer. Arbeidsgiver skal også etablere rutiner for å sikre nødvendig desinfeksjon av arbeidsområder.

Lover, forskrifter og godkjenning av kjemiske desinfeksjonsmidler

Statens legemiddelverk har en oversikt over godkjente desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse-og sykepleie.
Noen produkt er godkjent for bruk i helse-og sykepleie etter Biocidforskriften. Se Miljødirektoratets liste under PT2.

Noen desinfeksjonsmidler kan være registrert som medisinsk utstyr, og skal da være CE-merket som medisinsk utstyr. Det forutsettes at desinfeksjonsmidlet er klassifisert som tilbehør til et spesifikt medisinsk utstyr av produsenten av utstyret. Det må komme tydelig frem av merking og bruksanvisning hvilket medisinsk utstyr midlet er ment brukt på. Det kan da ikke brukes som et generelt desinfeksjonsmiddel for annet utstyr eller til flater og inventar, og kan ikke selges for generell desinfeksjon (Biocidforskriften).

Rengjøring – desinfeksjon - sterilisering

Rengjøring fjerner smuss og organisk materiale ved hjelp av vann, mekanisk (klut/spyling) samt evt rengjøringsmiddel. Rengjøring benyttes på inventar/utstyr som ikke er tilsølt og er også første trinn i prosedyre for dekontaminering av medisinsk utstyr.

Desinfeksjon betyr at mindre enn 1 av 100.00 vegetative mikrober overlever, en reduksjon på 5-log (99,999 %). Det vil si at hvis en overflate har 100.000 sykdomsfremkallende mikrober, vil en reduksjon på 5-log redusere antallet mikroorganismer til 1-èn. Følger etter rengjøring for å uskadeliggjøre virus og bakterier til et nivå hvor de ikke kan forårsake smittespredning.

Sterilisering skjer etter rengjøring og desinfeksjon og innebærer fullstendig destruksjon av alle mikrober, inkludert sporer. Utstyr som benyttes når en bryter kroppens naturlige barrierer skal være sterilisert.