Isolering av infisert / kolonisert pasient v. 3.0

Hensikt og omfang

Prosedyren gjelder mottak, behandling og isolasjon av pasient som har kjent eller mistenkt smittsom infeksjon. Den omfatter også pasienter som er kolonisert med multiresistente bakterier og som kommer i kontakt med helsetjenesten. F.eks. ved et kirurgisk inngrep. Prosedyren skal sikre at smittestoffer ikke overføres til andre pasienter via personal, instrumenter, utstyr osv. Den skal også hindre at personal utsettes for smitte. Prosedyren gjelder operasjon for mikrober i smitterisikogruppe 2 og 3 jf. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).

Det skal tas særlige forholdsregler for mikrober fra smitterisikogruppe 4 (f.eks. Ebolavirus) Pasienter med mistanke om svært alvorlig smittsom sykdom - mottak og håndtering

Ansvar

Ledelsen har ansvar for opplæring av ansatte og å tilrettelegge for gjennomføring av smitteverntiltak i henhold til prosedyren. Den enkelte ansatte har ansvar for å kjenne til og følge prosedyren.

Ved behov kan en rådføre seg med smittevernrådgivere og smittevernkoordinerende lege HMR, evt. med Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.

Fremgangsmåte og utførelse

Mer utfyllende informasjon og begrepsavklaringer om valg av smitteregime og isolering er tilgjengelig under fanen «Bakgrunn».

Ved behov for tvangstiltak se Smittevernlovens Kapittel 5 som beskriver grunnlaget for og gjennomføring av tvangstiltak ved allmennfarlig smittsom sykdom.

Forberedelse av innleggelser ved kjent smitte

 

Vurder hvilken smittemåte som kan være aktuell ved innleggelse (kontakt-, dråpe- eller luftsmitte). Mottakelsesavdeling skal varsle avdelingen hvilket smitteregime som gjelder for pasienten.

Det anbefales å benytte følgende rom til isolering i akuttmottak:
Molde sjukehus: Stue 5
Kristiansund sjukehus: Stue 1
Volda sjukehus: Stue 7
Ålesund sjukehus: Stue 5

 

Arbeidsoppgaver

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

Ansvar

Varsle om pasient med mulig smitte

•     Ved varsel om pasient med mulig smitte skal AMK avklare smitterisiko og formidle dette til akuttmottaket, fortrinnsvis før pasienten ankommer sykehuset, slik at tiltak kan iverksettes.

•     Primærdiagnose bør være avgjørende for valg av avdeling ved innleggelse.

AMK

Pasientansvarlig lege

Mottak av pasient

 

•     Pasienter som må isoleres, bør ved ankomst raskt triageres og hvis mulig transporteres direkte til et isolat hvor innskriving, journalføring og undersøkelser foretas.

•     Pasienter som er uavklarte og hemodynamisk ustabile eller tydelig klinisk påvirket, skal evalueres og resusciteres i akuttmottaket. 

(Triage RØD og ORANSJE bør være retningsgivende).

Lege fra akuttmottak

Pasientansvarlig lege

AMK

Akuttmottak

 

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Mottak av pasient i akuttmottak

•     Personalet bruker verneutstyr i henhold til smitteregime. Se plakat for smitteregime under relatert.

•     Rommet forberedes. Se under i punktet «Forberedelse av isolat/enerom. Ev. bruk av flersengsrom»

•     Etter at pasienten har forlatt mottaksrommet, skal rommet smittevaskes. Se «Fremgangsmåte ved opphør av isolering».

 

Alle

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

Følg lokale rutiner for om rommet skal få stå ubrukt før smittevask, da dette er avhengig ventilasjon. Vurder om rom med ‘ikke optimal ventilasjon’ bør stå ubenyttet etter aerosolgenererende prosedyrer (AGP) før smittevask.

 

Etter at pasienten har forlatt rommet bør rommet stå ubenyttet i minimum 1 time. Om ventilasjonen har høyere luftutskifting enn et vanlig pasientrom, vil ventetiden kunne forkortes.

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

 

 

 

Forberedelse av isolat/enerom. (eventuell bruk av flersengsrom)

•         Alt unødvendig inventar og utstyr fjernes før rommet tas i bruk som isolat.

•         Møbler og utstyr inne på isolatet skal være laget av materialer som enkelt  kan rengjøres og desinfiseres.

•         Dekk til utstyr som ikke kan fjernes eller desinfiseres. 

•         Forgangen/slusen organiseres i ren og uren sone om mulig.

•         Ubrukt verneutstyr oppbevares i ren sone.

•         Pasientrelaterte kurvepapirer tas ikke med inn på isolatet.

 

 

 

 

Lege/ sykepleier som iverksetter  isolering

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

•     Ved mangel av forgang/sluse kan ubrukt verneutstyr oppbevares utenfor isolatet/isolasjonsrommet. 

•     Dersom isolat/enerom ikke er tilgjengelig kan flersengsrom benyttes som en nødløsning. Kontakt- og dråpesmitteregime utføres i pasientsonen.

•     Isolering på flersengsrom krever streng disiplin av personalet.

•     Pasient med luftsmitte bør ligge på luftsmitteisolat.

•     Iverksett og kontroller undertrykks-ventilasjonen, der man har luftsmitteisolat.

 

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Forordning av isolasjon og dokumentasjon

  • Smitteisolering skal forordnes/ordineres og seponeres av pasientansvarlig lege. Sykepleier kan midlertidig iverksette isolering inntil det er avklart med lege.
  • Isolasjonsstatus må forordnes basert på mistenkt eller påvist smittestatus eller rekvirerte laboratorieprøver. Dette blir dokumentert i pasientens journal.
  • Journal flagges med isolasjonsstatus inntil isolering er seponert.
  • Blodsmitte og antibiotikaresistente bakterier basert på laboratoriesvar vil være synlig i pasientens journal. Lege kan også legge til infeksjonsstatus uten at laboratoriesvar foreligger.
  • Infeksjonsstatus kan revideres av lege, men for blant annet blodsmitte og antibiotikaresistente bakterier vil status være synlig i en definert tid om ikke denne fjernes. 
  • Isolering skal dokumenteres i pasientjournalen med riktig DRG kode.

Lege/sykepleier som iverksetter isolasjon

Informasjon og merking av rom

  • Pasienten og pårørende skal få informasjon om hensikten med isolering og hvordan den gjennomføres. Benytt tolk ved behov.

Skriftlig informasjon utleveres, finnes under relatert. Informasjon til pasient og besøkende om smitteisolering -se Relatert 

  • Døren inn til isolatet merkes med plakat som varsler smitteisolering.

Lege/sykepleier

Plakat kontaktsmitte

Plakat dråpesmitte

Plakat luftsmitte

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Håndhygiene

•     Hånddesinfeksjon utføres når hendene er tørre og synlig rene. Dersom hendene er våte eller synlig forurenset skal det utføres håndvask. 

•     Ved oppkast/ diaré utføres håndvask.

Alle

Hansker

•     Hansker benyttes ved all kontakt med pasient, seng, utstyr og gjenstander eller flater som kan være forurenset.

•     Dersom hanskene blir direkte forurenset med infeksiøst materiale, skal disse straks skiftes.

•     Skift hansker mellom arbeidsoppgaver inne på smitteisolatet.

•     Det bør være tilgang på rene hansker inne på isolatet og i slusen.

•     Det benyttes nitril-, eller latekshansker fortrinnsvis med lang mansjett.

Alle

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Kirurgisk munnbind

Kirurgisk munnbind er som regel ikke nødvendig, men skal benyttes ved fare for søl/ sprut av kroppsvæsker.

Kirurgisk munnbind benyttes der man har kontakt med pasienten nærmere enn 2 meter.

Pasienter som er isolert pga. dråpesmitte skal benytte kirurgisk munnbind om de må forlate isolatet.

Ansatte:
Kirurgisk munnbind kan benyttes av ansatte som har gjennomgått varicella (vannkopper). Ellers benyttes åndedrettsvern ved luftsmitte.

 

Pasienter:
Pasienten skal bruke kirurgisk munnbind om de må forlate isolatet.
Ved smitteførende lungetuberkulose skal pasienten benytte kirurgisk munnbind eller åndedrettsvern uten ventil.

 

 

Alle

•     Håndhygiene skal utføres etter at munnbind er tatt av. Følg Munnbind, åndedrettsvern og øyebeskyttelse

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Åndedrettsvern

•     Kontroller maskens tilpasning til ansiktet. Hvis du merker lekkasje, må du justere på nytt. Dersom du ikke oppnår korrekt tilpassing bør du ikke gå inn i det forurensede området.

•     Åndedrettsvern kastes umiddelbart etter bruk.

•     Håndhygiene skal utføres etter at åndedrettsvern er tatt av. Følg Munnbind, åndedrettsvern og øyebeskyttelse

Alle

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

•     Ved aerosolgenererende prosedyrer (AGP) bør det ved visse luftveisagens vurderes åndedrettsvern. AGP omfatter blant annet intubering, suging eller bronkoskopering.

•     Det bør også benyttes ved obduksjon av pasienter der det er påvist eller mistanke om tuberkulose.

•     Åndedrettsvern (FFP3 maske), anvendes av alt personell som skal inn på luftsmitteisolat.

•    Ved smitteførende lungetuberkulose skal pasienten benytte kirurgisk munnbind eller åndedrettsvern uten ventil om han må forlate isolatet.

 

Øyebeskyttelse

•     Briller eller visir brukes når det er fare for sprut av smitteførende materiale, som ved AGP, intubering, bronkoskopi, sugeprosedyrer, lungefysioterapi).

•     Ved luftveisinfeksjoner (SARS-CoV-2, influensa, RS o.l) hvis nærmere enn 2 meter. Følg Munnbind, åndedrettsvern og øyebeskyttelse

Alle

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Smittefrakk

•     Smittefrakk skal anvendes i kontakt med smitteisolert pasient, seng eller infisert utstyr/gjenstand.

•    Ved dråpesmitte anvendes også smittefrakken når man har kontakt med pasienten nærmere enn 2 meter.

•     Smittefrakken er personlig vernutstyr og kastes etter bruk.

•    Utfør håndhygiene straks etter at smittefrakk er tatt av.

•    Smittefrakk skal brukes av alt personell som går inn på luftsmitteisolatet. 

•     Smittefrakk brukt på luftsmitteisolat kastes alltid som smitteavfall.

•    Utfør håndhygiene straks etter at smittefrakk er tatt av.

 

Alle

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

På- og avklednings-rekkefølge

•     Se plakat for på- og avkledningsrekkefølge av verneutstyr.  

Alle

Plakat kontaktsmitte

Plakat dråpesmitte

Plakat luftsmitte

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Lue/hetter

•     Brukes dersom det er fare for at håret kan bli tilsølt ved sprut av smitteførende materiale.

•     Ved aerosolgenererende prosedyrer (AGP).

Alle

Sko/sko-overtrekk

•     Forutsatt at daglig renhold er godt, anses ikke gulv som aktuell smittekilde. Skobytte er i de fleste tilfeller ikke nødvendig.

•     I situasjoner med mye søl av blod og/eller kroppsvæsker på gulv bør det brukes rombundne sko eller støvler som kan tas av uten å bruke hendene. Sko/støvler må kunne vaskes og desinfiseres. 

•     Bruk av skoovertrekk kan øke faren for forurensning av hendene, og anbefales ikke som smitteforebyggende tiltak.

Alle

Matservering

•     Pasienten bør få tilbud om håndhygiene før alle måltid. 

•     Anvend vanlig servise og bestikk, eventuelt engangs.

•     Matrester fra serviset fjernes og kastes i avfall på isolatet.

•     Serveringsbrettet desinfiseres dersom det har vært inne på isolatet, før det sendes til hovedkjøkken.

•     Servise og bestikk varmedesinfiseres i dekontaminator på isolatet ev. på desinfeksjonsrom. Ved bruk av spyledekontaminator er det viktig med god mekanisk rengjøring først.

•     Deretter sendes servise og bestikk til hovedkjøkken.

Alle

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Daglig renhold /

desinfeksjon

•     Brukte kluter sendes til vask som smittetøy. Brukte mopper legges i gule plastposer og sendes til moppevaskeriet. Det anbefales å bruke engangs mopper og kluter.

•     Personlig verneutstyr og desinfeksjonsmiddel benyttes i henhold til plakat merket med type smitte.  

•     Desinfeksjonsmiddel brukes i henhold til Kjemiske desinfeksjonsmidler til utstyr og flater. Dersom man er usikker ta kontakt med smittevern.

 

Renhold

Pleiepersonell

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

•     Utstyr som brukes til rengjøring (eksempel moppeskaft, langkost o.l.) skal være rombundet, eller desinfiseres når utstyret tas ut av rommet.

•     Daglig desinfeksjon av alle kontaktpunkter gjelder ved isolering for Clostridioides difficileAcinetobacter, VRE og karbapenemresistente bakterier.

•     Engangskluter- og mopper kastes etter bruk.

•     Brukte flergangskluter og -mopper sendes til vask sammen med avdelingens øvrige mopper. 

•     Utstyr som brukes til rengjøring (eksempel moppestativ, langkost o.l.) skal være rombundet.

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Søl av
infeksiøst materiale

Flekkdesinfeksjon, følg Desinfeksjon av gulv og inventar. Generell overflate- og flekkdesinfeksjon.:

•     Synlig søl av smitteførende materiale fjernes og området desinfiseres umiddelbart.

Den som forårsaker eller oppdager søl

Engangsutstyr og tekstiler

•      Minst mulig engangsutstyr og tekstiler som rent tøy, bleier, bandasjer, kompresser, kanyler m.m. tas med inn på isolatet.

•     Engangsutstyr som har vært inne på isolatet, eller i uren sone i sluse/ forgang, skal ikke legges tilbake til rent lager men kastes.

Alle

Flergangsutstyr

·         Nødvendig utstyr for undersøkelse og prøvetaking bør være rombundet og oppbevares på isolatet (f.eks. stetoskop, blodtrykksapparat, staseslange).
Utstyret må rengjøres og desinfiseres før det tas ut av isolatet.

·         Utstyr som ikke tåler varmedesinfeksjon må desinfiseres med godkjent kjemisk desinfeksjonsmiddel etter Kjemiske desinfeksjonsmidler til utstyr og flater.

Alle

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

•     Brukt flergangsutstyr som tåler fuktig varme desinfiseres i spyledekontaminator på isolatet, ev. emballeres i plastpose og bringes til nærmeste desinfeksjonsrom med vaskedekontaminator  for desinfeksjon.

•     Brukt flergangsutstyr som tåler fuktig varme desinfiseres i dekontaminator på isolatet.

 

Avfall

 

 

•     Smittefarlig avfall er avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner som brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og lignende

•     En vanlig tolkning av «direkte forurenset» er at produktet skal være så fuktig av smitteførende materiale at bandasje, bleie eller lignende ikke klarer å absorbere væsken (produktet er «dryppende vått»).

·         For eksempel kan munnbind, hansker eller smittefrakk som ikke er synlig forurenset med biologisk materiale defineres som restavfall.

 

•     Alt avfall kastes som smitteavfall.

 

Alle

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

•    Følg gjeldende prosedyre Risikoavfall: Smittefarlig-, patologisk avfall og legemiddelrester (Ikke tilgjengelig)

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Skittentøy

•     Skittentøy emballeres slik at man ikke utsetter omgivelsene for smittestoffer. Følg Tekstilhåndtering.

Vask av pasientens privattøy:

•     Pasientens privattøy bør så langt det er mulig sendes hjem for vask.

•     Privat tøy som må vaskes på sykehuset:

Vaskes separat – ikke flere pasienters tøy sammen.

Etter vask av privat tøy under 85oC (kulørtvask 40/ 60oC) skal vaskemaskinen alltid kjøre et program på 85oC for desinfeksjon av maskinen.

Privat tøy tørkes på pasientrom. Tørk av tøy skal ikke forekomme på skyllerommet.

Alle

Prøvetaking

•     Kun nødvendig prøvetakingsutstyr skal bringes inn på isolatet.

•     Flergangsutstyr til blodprøvetaking (f.eks. staseslange) skal oppbevares i pasientrommet /isolatet og ikke bringes ut og inn. 

•     Prøvebeholderens utside skal desinfiseres når prøven skal forlate isolatet. 

Bioingeniør

Sykepleier

Lege

 

Besøkende / Pårørende

•     Antall besøkende til isolerte pasienter bør begrenses. 

Sykepleier

Lege

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

Bruk av verneutstyr til besøkende vurderes i henhold til smittefare og pasientens infeksjon.

 

Pårørende som deltar i stell bruker verneutstyr.

 

Dersom verneutstyr ikke anvendes må besøkende:

•        instrueres i god håndhygiene

•        oppholde seg i isolatet når de er på sykehuset, og ikke i fellesareal eller besøke andre pasienter

 

Hvis besøkende anvender verneutstyr, må de instrueres i:

•        god håndhygiene

•        riktig bruk av verneutstyr

 

Smittefrakk brukt av besøkende kastes alltid etter bruk.

 

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

 

Behandling og undersøkelse i annen avdeling,
og merking av henvisning

•     Henvisning til serviceavdelinger (f.eks. operasjon, røntgen, poliklinikk) merkes med aktuelt smitteregime.

•     Det må formidles til serviceavdelingen dersom pasientens tilstand i forhold til smitte etter henvisning har endret seg.

 

Den som sender henvisning

Transport av pasient ut av isolat

•    Følg Smittepasient - vernetiltak i poliklinikker, laboratorie- og røntgenseksjoner. Ved transport til serviceavdeling for undersøkelse eller behandling, eller ved overflytting til annen avdeling, skal pasienttøy, bandasjer og bleier være nyskiftet. 

•     Drenasjesystemer skal være tett.

•     Før transport i seng desinfiseres sengegavlene og andre kontaktpunkter på seng og utstyr som skal bringes ut av isolatet. Bruk desinfeksjonsmiddel i henhold til agens. Ev. vurder ny seng.

•     Dersom pasienten ikke går selv, velges transportstol/ barnevogn som kan desinfiseres eller ren seng der sengetøyet er nyskiftet. 

•     Ev. papirer (f.eks. kurvepapirer, sjekklister) emballeres i desinfiserbar plastmappe eller i plastpose.

•     Den som transporterer pasienten skal være orientert om smitterisiko og forholdsregler, ev. ha hansker, kirurgisk munnbind eller åndedrettsvern lett tilgjengelig. Dette for å kunne håndtere en ev. akuttsituasjon på en forsvarlig måte.

•     Pasient og transportør skal utføre adekvat håndhygiene før isolatet forlates. Hansker skal ikke benyttes.

Pleiepersonell

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

•     Pasienter som er isolert pga. dråpesmitte bør bruke kirurgisk munnbind.

 

 

 

Pasienten skal bruke kirurgisk munnbind.

Ved smitteførende lungetuberkulose skal pasienten benytte kirurgisk munnbind eller åndedrettsvern uten ventil.

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Mobilt røntgenapparat

•    Verneutstyr - se plakat under relatert ang. smitteregime.

•    Radiograf som har betjent apparatet utfører desinfeksjon etter lokal prosedyre.

Radiograf

Ved dødsfall

•    Ved stell av døde som har vært isolert for en infeksjon, benyttes de samme forholdsregler og verneutstyr som da pasienten levde.

•    Før den døde kjøres ut av avdelingen, skal alle bandasjer og alt tøy skiftes.

Den som steller den døde

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

•     Sengegavler desinfiseres med anbefalt desinfeksjonsmiddel. 

•     Hele sengen desinfiseres med anbefalt desinfeksjonsmiddel

 

Fremgangsmåte ved opphør av isolering

Behandlende lege i samarbeid med sykepleier avgjør når isolering skal opphøre.

Dersom pasienten skal ligge på samme rom etter at isolering er opphørt, skal pasientens seng smittevaskes og sengetøy byttes. Pasienten flyttes midlertidig ut av rommet mens dette klargjøres etter nedenstående retningslinjer. Rommet smittevaskes. Ved smittevask av isolatet benytter personalet verneutstyr på lik linje som under pågående isolering.

 

Arbeidsoppgaver

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

Ansvar

Pasient

•     Dusj/ helkroppsvask før påkledning av rene klær og skifte til rene sengeklær.

Pleiepersonell

Sengetøy, dyner og puter

•     Sengetøy, dyne og puter sendes til vask som smittetøy, se Senger, sengeutstyr og undersøkelsesbenker/bårer - rengjøring og desinfeksjon

Pleiepersonell

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Senger/Madrasser

•     Sengen og madrassen rengjøres og desinfiseres inne på isolatet.

•     Alle overflater og kontaktpunkter på seng og madrass rengjøres og desinfiseres.

Inklusive fjernkontroller med tilhørende ledninger.

•     Tilhørende ekstrautstyr som f.eks. sengehester, bøyler og annet som skal demonteres, rengjøres og desinfiseres før det settes på rent lager. Følg Senger, sengeutstyr og undersøkelsesbenker/bårer - rengjøring og desinfeksjon

•     Hele sengen, inkludert sengens understell desinfiseres med anbefalt godkjent desinfeksjonsmiddel, følg Senger, sengeutstyr og undersøkelsesbenker/bårer - rengjøring og desinfeksjon

 

Renhold

Pleiepersonell

 

Flergangsutstyr

•     Flergangsutstyr som tåler varmedesinfeksjon, desinfiseres i vaskedekontaminator.

•     Synlig tilsølt utstyr som ikke tåler varme, desinfiseres med kjemisk desinfeksjonsmiddel i anbefalt virketid.

•     Utstyr som ikke kan desinfiseres, kastes som smitteavfall.

 

Pleiepersonell

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Engangsutstyr

•     Alt engangsutstyr (både brukt og ubrukt) som har vært på isolatet kastes.

•     Ubrukt engangsutstyr i uren sone i forgang/sluse håndteres som utstyr i isolatet. 

•     Alt engangsutstyr (både brukt og ubrukt) som har vært på isolatet og i slusen kastes som smitteavfall, også det som har vært oppbevart i lukket skap eller skuff.

 

Ved tvilstilfeller kontaktes smittevernpersonell.

 

Pleiepersonell

Avfall

 

 

Følg Risikoavfall: Smittefarlig-, patologisk avfall og legemiddelrester (Ikke tilgjengelig)

 Følg Risikoavfall: Smittefarlig-, patologisk avfall og legemiddelrester (Ikke tilgjengelig)

 

 

Pleiepersonell/

renhold

Bøker, blader, aviser

•     Synlig tilsølte bøker, blader og aviser kastes som smitteavfall.

•     Bøker og blader som ikke er synlig tilsølt kastes som restavfall.

•     Bøker, blader og aviser o.l. kastes som smitteavfall.

 

Pleiepersonell/

renhold

Gardiner og forheng

•    Gardiner skiftes hvis de er synlig tilsølt.

•    Forheng skal alltid skiftes.

•    Dusjforheng skiftes mellom hver pasient.

Følg Tekstilhåndtering. Under relatert finnes tekstilhåndtering for hvert sykehus og Hjelset.

•    Gardiner, forheng o.l. til vask.

Følg Tekstilhåndtering. Under relatert finnes tekstilhåndtering for hvert sykehus og Hjelset.

Pleiepersonell/

renhold

  

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Pasientterminal, playstation, telefon, pc-tastatur

•     Utstyret må rengjøres og desinfiseres før det tas ut av pasientrommet/isolatet eller ny pasient skal benytte rommet.

•     Det må sjekkes hvordan utstyret skal desinfiseres, og hvilke desinfeksjonsmidler det tåler. 

 

Renhold

Pleiepersonell

 

Medisinsk-teknisk utstyr (f.eks. EKG utstyr, infusjonspumper, overvåkningsutstyr, scoop)

•     Utstyret må rengjøres og desinfiseres før det tas ut av pasientrommet/isolatet eller ny pasient skal benytte rommet.

•     Det må sjekkes hvordan utstyret skal desinfiseres, og hvilke desinfeksjonsmidler det tåler.

 

Pleiepersonell

 

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

 

Inventar, flater og gulv

•    Vanlig rengjøring av flater og gulv. 

•     Inventar og flater som regelmessig berøres av pasient og personale (nattbord, vaskeservant, kraner, toalett, lysbrytere, sengelampe, dørhåndtak, vinduskarmer, skapdører o.l.) rengjøres før desinfisering. 

•    Dusj og gulv på bad desinfiseres.

•    Dusjforheng skiftes etter hver smittepasient.

•     Alt inventar, alle vannrette/ horisontale flater, kontaktpunkt og gulv desinfiseres med anbefalt desinfeksjonsmiddel.

 

 

 

Renhold

Kontaktsmitte

Dråpesmitte

Luftsmitte

Renholdsutstyr som er benyttet til smitterenholdet, skal desinfiseres etter bruk. 

Bestille smittevask

Benytt bestillingsskjema for smittevask. Renholder fjerne plakat på døren og varsler ansvarlig sykepleier når smittevask er utført.

Smittevask Kristiansund - Bestillingsskjema (Ikke tilgjengelig)

Smittevask Molde - Bestillingsskjema (Ikke tilgjengelig)

Smittevask Volda - Bestillingskjema (Ikke tilgjengelig)

Smittevask Ålesund - Bestillingsskjema (Ikke tilgjengelig)

Smittevask Hjelset - Bestillingsskjema (Ikke tilgjengelig)

Pleiepersonell

RenholderHelseinstitusjoner innen psykisk helse og rus

Smitteverntiltak for pasienter med resistente mikrober

Pasienten skal ha enerom med bad/toalett, men isoleres vanligvis ikke. Tiltak som anbefales i påvente av prøvesvar dersom pasienten ikke isoleres:

·         enerom med eget toalett

·         kan bevege seg fritt i seksjonen

·         stell og toalettbesøk bør kun foregå på eget rom og bad/toalett

·         helsearbeidere benytter personlig verneutstyr etter anbefalt isoleringsregime ved stell, somatisk undersøkelse og sengereiing

·         hyppig håndhygiene, særlig etter toalettbesøk og før måltider

·         rene klær og rene bandasjer/inkontinensutstyr

·         bør ikke benytte seg av buffet eller annen selvbetent matservering

·         besøkende trenger ikke bruke verneutstyr, men bør utføre håndhygiene før rommet forlates

·         rengjøring av pasientrom og håndtering av tekstiler i rommet i tråd med retningslinjer for isoleringsregime

·         daglig renhold av pasientrom med vekt på rengjøring av kontaktpunkter og toalett

·         daglig renhold og desinfisering av kontaktpunkter som for eksempel dørhåndtak og fjernkontroller i seksjonens fellesareal

Pasienter som har begrunnet mistanke eller bekreftet funn av ESBLKARBA eller har andre risikofaktorer som pågående diare eller sår med ukontrollert sekresjon bør isoleres i påvente av prøvesvar. Ta kontakt med smittevernpersonell ved tvil om nødvendige smitteverntiltak.
Direkte overflytning fra helseinstitusjon utenfor Norden anses som en risikofaktor og det anbefales isolering og screeningprøver to ganger med 1- 4 dagers intervall for et sikrere resultat. Unngå prøvetaking på helg om mulig. Iverksatte smitteverntiltak dokumenteres i pasientens journal.