Tekstilhåndtering v. 1.12

Hensikt

Sikre at håndtering av urene tekstiler ikke medfører smittefare, at rene tekstiler ikke kontamineres samt en tekstilsortering som sikrer rasjonell behandling i vaskeriet.

Omfang

Gjelder all håndtering, sortering, emballering og intern transport av tekstiler.

Bakgrunn

Urene tekstiler kan inneholde store mengder smittestoff. Spesielt tekstiler som er synlig tilsølt med kroppsvæsker (urin, avføring, blod m.m.). Våte tekstiler kan gjøre skittentøysekken fuktig og mikroorganismer trenger ut på overflaten av sekken. Urene tekstiler avgir store mengder smitteførende tekstilstøv dersom det ristes/beveges. Fremmedlegemer sammen med tekstilene kan skade personalet under håndtering/transport og vaskeripersonalet v/sortering og maskinene kan skades under vaskeprosessen. Gjenglemte kulepenner, tusjer og leppestifter kan misfarge alle tekstiler som vaskes samtidig. Rene tekstiler skal håndteres og lagres atskilt fra urene tekstiler.

Hygienekrav til tekstiler og vaskeprosesser

Tekstiler som skal benyttes i direkte kontakt med pasienter og/eller personale skal varmedesinfiseres ved 85º C i minst 10 minutter.

  • Gardiner og duker vaskes på lavere temperatur, men vasketiden økes.
  • Gulvmopper skal vaskes i maskiner beregnet til dette bruk. Dette pga risiko for bakteriesporer. Samme krav til desinfeksjonstid.
  • Kluter brukt til interiørrenhold skal ikke vakses i samme maskin som gulvkluter og gulvmopper.
  • Infisert privat pasienttøy vaskes separat på den temperatur tøyet tåler. Maskinen desinfiseres ved et påfølgende kokevaskprogram etterpå. Evt. kan Infisert tøy som ikke kan vaskes med temp. på 85° C desinfiseres i Virkon. Det er viktig at virketiden ikke er over 30 min da tøyet lett misfarges. (rosa).
  • Unngå vask av privat pasienttøy. Send med pårørende hjem så langt dette er mulig.

Gaver til pasientene

Gaver til pasientene i form av ulike tekstiler, bamser osv anbefales ikke brukt.
Slike produkter er smittevernmessig utfordrende da vi ikke kjenner produksjonsforhold/renholdsgrad før innlevering til sykehuset, samt at det er fare for kontaminering i sykehuset.
Hygienekrav og vaskeprosesser kan ikke kvalitetssikres.

 

Dersom man på tross av denne anbefalingen velger å dele ut slike produkter, bør det følge med informasjon til mottaker om at plagget er gitt av private og at det ikke er rengjort etter at vi tok imot gaven.

Vær oppmerksom på at gaver fra private ikke bør lagres sammen med sykehusets rene tøy.

Handling

Kvalitetskrav til tekstiler som leveres fra vaskeriet:

         Tøyet skal se synlig rent ut/estetisk, være uten hull/revner og med knapper.

         Tøyet skal være komfortabelt å bruke.

         Vaskeriet skal levere tilstrekkelig av ulike tekstilsorter i størrelser etter avtale.

         Skriftlig rapport fra Norske vaskeriers kvalitetstilsyn (NVK) 1 gang i kvartalet.

Avviksbehandling

Feilsortering, fremmedlegemer som havner i tøysekkene, lekkasje fra sekkene under transport eller stikk/kuttskader etter håndtering av tøysekkene.

Avvik meldes nærmeste leder for videre behandling av Fagansvarlig tekstil i Klinikk for drift og eiendom. Ansatte ved intern-transport melder til den avdeling tøysekken kommer fra eller til seksjonsleder for forsyning og interntransport hvis avdeling ikke kan spores.

Intern tekstilhåndtering

Det skal være klart i institusjonen hvem som har det daglige ansvaret for bestilling av tekstiler fra vaskeri. Problemer taes opp med seksjonsleder ved seksjon for forsyning og interntransport.

Returtøy

Rene tekstiler som ikke tilfredsstiller estetiske og funksjonelle krav sendes ikke på vask. Tekstilene samles i en tøysekk som er merket RETURTØY. Sekken skal være tilgjengelig i avdelingen.

Intern transport av rene tekstiler

         Tekstilene transporteres i vogner tildekket med plasttrekk fra vaskeriet til sykehuset og mellomlagres på tøylageret. Distribueres videre ut til avdelinger og poliklinikker etter avtalte rutiner

         Tekstilene skal håndteres minst mulig etter at de er ferdig behandlet i vaskeriet.

         Tekstiler skal oppbevares på eget lager eller lukket skap.

Intern transport av urent tøy

         Transporteres i gjenlukkede sekker. Innholdet skal ikke være synlig.

         Urene tekstiler legges i sekk inne på pasientrommet hvorpå det bringes til avdelingens oppsamlingsplass for henting. Ved søl og feilpakking må personell i enheten selv pakke om.

Beskyttelsesutstyr ved håndtering av urent tøy

Alt urent tøy fra sykehuset inneholder bakterier. Pga et økt bruk av antibiotika er bakteriefloraen i sykehus mer resistente (motstandsdyktige) for antibiotika enn utenfor sykehus. Smittestatus til pasienter som er bærere av resistente bakterier blir ofte ikke kjent før pasienten er utskrevet. Derfor skal standard smitteverntiltak brukes ved håndtering av urent tøy. Det viktigste er hånddesinfeksjon etter at hanskene og frakken er tatt av.

 

Personaltøy

Arbeidsantrekk

Referanser:

Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesten

Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner

Om håndtering av tekstiler til flergangs bruk, Statens seruminstitut, Danmark (høringsversjon)

Basale smittevernrutiner (standardtiltak)

Vedlegg

Tekstilsortering Volda sjukehus

Tekstilsortering Ålesund sjukehus

Tekstilsortering SNR Molde

Tekstilsortering SNR Kristiansund

Tekstilsortering SNR Hjelset