MRSA/tuberkulose - egenerklæring ved ansettelse, permisjoner og annet fravær v. 3.12

Formål

Forebygge overføring/smittespredning av tuberkulose og/eller antibiotikaresistente bakterier (MRSA) i helseforetaket. Sikre at alle som tiltrer/gjeninntrer en stilling, har praksis/hospiterer i HMR fyller ut og returnerer godkjent egenerklæringsskjema til sin leder.

 

Omfang

Gjelder

  • (Ny)ansatte, vikarer, hospitanter, studenter og lærlinger  

Lenke til skjema

MRSA/tuberkulose - eigenerklæringsskjema ved tilsetting, permisjonar og anna fråvær

 

Unntak for levering av egenerklæringsskjema

Ansatte som etter ferie eller permisjon svarar NEI på spørsmål i skjema trenger ikke sende inn signert skjema.

Ansvar og fremgangsmåte

Undersøkelse av arbeidstakere

(inkl. lærlinger og hospitanter)

Utføres av

Oppgave

Leder

Nærmeste leder med personalansvar sender ut egenerklæringsskjemaet. Har også ansvar for at arbeidstakere i sin seksjon kjenner til prosedyren og følger den.

Arbeidstaker

Arbeidstaker fyller ut skjemaet, signerer og returnerer skjemaet, evt. med vedlagte prøvesvar, til nærmeste leder med personalansvar. Arbeidstakere som har gjennomgått forhåndsundersøkelse kan som hovedregel ikke tiltre eller gjeninntre i pasientrettet arbeid før prøvesvar foreligger. Med gjeninntredelse menes arbeid etter permisjon, ferie, hospitering og lignende der arbeidstaker har vært i risiko for smitte.

Leder

Godkjenner, signerer skjemaet og i tillegg vurderer evt. vedlagte prøvesvar. Skjemaet med prøvesvar sendes til HR-seksjon

 

HR-seksjon

Arkiverer skjema elektronisk i den ansattes personalmappe

Utdanningsinstitusjon

Har ansvar for forhåndsundersøkelse av studenter før studiestart.

Seksjon for smittevern

Har ansvar for å vurdere indikasjon for prøvetaking. Ved tvilstilfeller kan arbeidsgiver kontakte seksjon for smittevern for avklaring om arbeidstaker oppfyller kriterier for prøvetaking.

 

Enhver ansatt har ansvar for å få tatt MRSA kontroll etter å ha vært utsatt for smitterisiko, som  for eksempel kontakt med personer med MRSA, opphold eller behandling på helseinstitusjon utenfor Norden under hele ansettelsesforholdet.

 

Vurdering av egenerklæringsskjemaet

Før tiltredelse har arbeidsgiver plikt til å se til at resultat av tuberkulosekontrollen med røntgen thorax + MRSA-prøvetaking er dokumentert med negativt resultat. Ansatte som bor sammen med MRSA-positiv person, men som selv er negativ, skal screenes x 1 pr. mnd.

 

Ved behov for hjelp til å vurdere vedlagte prøvesvar

Ta kontakt med smittevernrådgiver, lokal smittevernlege, smittevernkoordinerende overlege, infeksjonsmedisiner, lungelege, tuberkulosekoordinator eller bedriftssjukepleier.

 

Utenlandske helsearbeidere

Dersom tuberkulintesten, som er tatt i vedkommende sitt hjemland er vanskelig å vurdere, må det tas ny tuberkulosekontroll før vedkommende kan ta til i klinisk arbeid i helseforetaket.

Nærmere veiledning og praktiske opplysninger om egenerklæringsskjemaet kan du få ved å ta kontakt med nærmeste leder med personalansvar, bedriftshelsetjenesten eller smittevernpersonell.

Bruk av egenerklæringsskjema - studenter

Undersøkelse av studenter

 

Utføres av

Oppgave

Utdanningsinstitusjon

Informere studentene som krav til forhåndsundersøkelse.

Ha egenerklæringsskjema som er i henhold til helseforetakets prosedyrer. Godkjenne, signere og arkivere studentens skjema med vedlagte prøvesvar.

Student

Fylle ut egenerklæringsskjema rett før hver praksisperiode. Svares JA på et eller flere av spørsmålene, må det taes MRSA-prøver og evt. tuberkulosekontroll. Studentene må kunne dokumentere negativt prøvesvar FØR de tar til i klinisk praksis i foretaket (dette må presiseres i kontrakten med høyskolene).

Dersom studenten bor sammen med, eller har nær kontakt med MRSA-positiv, må vedkommende gi spesielt beskjed om dette til studiestedet/helseforetaket.

 

 

 

Etter eksponering for smitte: dersom studenten blir eksponert for smitte under klinisk praksis i vårt helseforetak, blir MRSA-prøvene og evt. tuberkulosekontroll tatt i vårt foretak.  Dette prinsippet gjelder både under praksisperioden og/eller når studenten tar ekstravakter i foretaket.

Studenter som tar ekstravakter i helseforetaket: studenten fyller da også ut vårt egenerklæringsskjema og sender skjemaet til nærmeste leder med personalansvar (pkt. B: Etter permisjon, vikariat, ekstravakter).

 

Tuberkulosekontroll

Pliktig tuberkulosekontroll gjeld personer som skal arbeide i foretaket og som kommer fra eller har oppholdt seg i minst 3 måneder sammenhengende de 3 siste årene i land med høy forekomst av tuberkulose. For andre er det ingen krav om tuberkulosekontroll. Du må svare på alle spørsmålene på egenerklæringsskjemaet under pkt. tuberkulose. Dersom du svarer ja på et eller flere spørsmål, skal det etter ansettelse, men før du tiltrer i stilling, legges frem dokumentasjon på tuberkulosekontroll.

Kommunehelsetjenesten skal henvise til tuberkulosekontroll.

Med tuberkulosekontroll menes røntgen thorax og IGRA-test (Interferon-gamma Release Assays).

 

Generelt om undersøkelsen

·         Det er arbeidsgivers plikt å tilse at lungerøntgen ikke viser smittsom lungetuberkulose før kontakt med barn eller pasienter.

·         Hvis oppholdet i et høyforekomstland ligger lenger tilbake i tid enn 3 år, er ny undersøkelse i hht § 3-1b) ikke påkrevet.

·         Lungerøntgen bør ikke være eldre enn seks måneder ved tilsettelse. Unntak kan gjøres dersom personen er kjent IGRA-negativ fra tidligere og ikke har vært utsatt for ny smitte i mellomtiden. For at man skal konkludere med at IGRA er negativ, må den være tatt 8-10 uker etter siste smitteeksponering. Unntak kan også vurderes ved nylig gjennomgått forebyggende behandling dersom personen ikke har vært utsatt for ny smitte i mellomtiden.

·         Svaret på IGRA behøver ikke forelegges arbeidsgiver, og behøver ikke å være klart ved tiltredelse.

·         Ved symptomer forenelig med smittsom lungetuberkulose - henvis som øyeblikkelig hjelp.

·         Mantoux etterfulgt av IGRA ved positivt resultat, er likestilt med kun IGRA i alle aldersgrupper.

·         Positivt røntgen skal etterfølges av sputumundersøkelse

·         Røntgen kan tas av gravide

·         Utenlandske ansatte: dersom tuberkulintesten, som er tatt i helsearbeiderens hjemland, er vanskelig å vurdere, må det tas ny tuberkulosekontroll før vedkommende kan begynne i klinisk arbeid

·         Tuberkuloseundersøkelse og eventuelle reiseutgifter skal være uten egenandel for den som har plikt til undersøkelse

 

Land med høy forekomst av tuberkulose

Klikk her for alfabetisk liste på Folkehelseinstituttet sine sider over land med «høy» og «særlig høy» forekomst av tuberkulose.

MRSA-prøvetaking (screeningprøver)

MRSA = Methicillinresistente Staphylococcus Aureus (antibiotikaresistente bakterier).

Du må svare på alle spørsmålene på egenerklæringsskjemaet. Dersom du har svart ja på et eller flere spørsmål under pkt. «MRSA» i egenerklæringsskjemaet, skal det etter ansettelse, men før du tiltrer i stilling, dokumenteres negativt prøvesvar på MRSA i dyrking fra neseborene, hals og evt. fra åpne sår og/eller eksemhud. Dersom du har piercing, ta prøve rundt innstikkstedet. MRSA - prøvene skal tas hos fastlegen eller evt. legevakta.

Dersom du bor sammen med, eller har nær kontakt med MRSA-positiv, må du gi spesielt beskjed til nærmeste leder.