Smittepasient - vernetiltak i poliklinikker, laboratorie- og røntgenseksjoner v. 2.7

Hensikt

Hindre at patogene mikroorganismer fra pasient med infeksjon eller kolonisering overføres til andre ved undersøkelse eller behandling utenfor isolat. Dette gjelder seksjoner som røntgen, mottak, poliklinikker, laboratorier, fysioterapi og undersøkelsesrom.

Risiko for smitte må aldri føre til at man avstår fra nødvendig undersøkelse eller behandling.

Omfang

Gjelder pasienter som i henhold til Isolering av infisert / kolonisert pasient skal isoleres.
Gjelder både inneliggende og polikliniske pasienter.

Bakgrunn

Dette er pasienter som kan kontaminere instrumenter, utstyr og inventar i undersøkelses- eller behandlingsrom og på denne måten bringe smittestoff videre. Det er derfor nødvendig å forberede mottak av disse pasientene på en best mulig måte

Synlig søl av smitteførende kroppsvæsker er den kvantitativt viktigste smittekilden.

Ved f.eks. en sårinfeksjon vil sårsekret eller puss være det smitteførende materialet, mens pasientens oppkast eller urin i dette tilfelle ikke regnes som smitteførende.

Forurensing som ikke er synlig, utgjør en mindre smitterisiko. Kontaminert inventar, vegger og gulv har mye mindre betydning for smitteoverføring enn kontaminert utstyr og personale (spesielt hender).

Synlig søl av Kroppsvæsker/smitteførende materiale og brytere, håndtak, knapper på utstyr som personalet har berørt, kan ha en stor grad av forurensing og skal derfor desinfiseres.

Ansvar

Alle pasienter som skal til poliklinikk og dagbehandling skal spørres eller informeres om å ringe behandlende seksjon i forkant av avtalen for å avklare om de har hatt oppkast, diaré, hoste, sår hals, tungpust eller feber de siste dagene. Skjema: Reise- og smittescreening for pasient skal gjennomgås.

 

Pasienter med nyoppståtte symptom på smittsom sykdom bør få utsatt avtalen dersom det er medisinsk forsvarlig. Dersom pasienten likevel tas inn gjelder basale smittevernrutiner. Munnbind og øyebeskyttelse anbefales som et minimum ved nær kontakt med pasienter med luftveissymptomer (basale smittevernrutiner). Munnbind hos pasient er et effektivt smitteverntiltak dersom pasientens helsetilstand tillater det i poliklinisk sammenheng. Behandlende seksjon har ansvar for å vurdere dette. Ellers benyttes tiltak knyttet til det enkelte smitteregime beskrevet nedenfor.

Behandlende lege skal dokumentere valg av isoleringsregime ved notat i pasientens journal samt føre type smitteregime i kurve.

Sykepleier, radiograf o.l. som deltar ved undersøkelse/behandling har ansvar for å vurdere hvor omfattende rydding og desinfeksjon skal være.

Leder ved poliklinikk eller serviceavdeling har ansvar for lokale rutiner som sikrer at alle som deltar ved undersøkelse/behandling eller skal rydde og vaske etterpå, er orientert om forholdsregler og aktuelt verneutstyr. Vedkommende må også sørge for at smittevernutstyr (frakker, nitrillhansker, munnbind, visir) er tilgjengelig på arbeidsplassen.

Inneliggende pasienter

Informasjon om isolasjonsregime/grad av smitterisiko gis skriftlig fra lege via henvisningsnotat eller rekvisisjon, samt muntlig fra ansvarshavende sykepleier før transport av inneliggende pasient. Ved mistenkt eller kjent blodsmitte angis ”Forholdsregler ved blodsmitte” – se Isolering av infisert / kolonisert pasient.

Vurder om det er mulig å gjennomføre undersøkelse/behandling på isolat. Hvis ikke bør timen legges mot slutten av ordinær arbeidstid, dersom dette er praktisk og medisinsk forsvarlig.

Før pasientrommet forlates skal pasienten utføre håndhygiene, ta på rent tøy/rene bleier og evt. bandasjer skal ikke være gjennomsivet. Dersom pasienten har luftveisinfeksjon med hoste vurderes bruk av munnbind på pasienten. Ved smitteførende lungetuberkulose brukes alltid munnbind dersom dette ikke medfører vesentlig ulempe for pasienten.

Smitteisolerte pasienter skal ikke vente i fellesareal, men følges direkte til undersøkelsesrommet.

Intern transport av inneliggende smitteisolert pasient

Dersom pasienten ikke går selv, velges transportstol som kan desinfiseres, tildekket rullestol eller ny seng. Ved kontaktsmitte kan pasienten kjøres ut fra isolatet i den brukte sengen, dersom sengen (og utstyr festet til denne) er synlig ren og sengetøy er skiftet samme dag.

Personell som transporterer pasient behøver ikke verneutstyr under selve transporten. De skal ha hansker i lomma som kan brukes ved behov (søl med infisert materiale - kroppsvæsker). Utfør håndhygiene etter kontakt med seng, rullestol eller pasient.

Ta på beskyttelsesutstyr (smittefrakk, hansker og evt. munnbind) ved hjelp til f.eks overflytting av smitteførende pasient fra båre til seng eller fra seng til undersøkelsesbenk.

Kurve og andre papirer pakkes i plastpose hvis de legges i pasientens seng/stol.

Polikliniske pasienter

Ref skjema «Til deg som har fått time eller skal innleggast på sjukehuset» vedlagt Skjema: Reise- og smittescreening for pasient .

Planlegg mottak av disse pasientene. Legg helst timen til slutten av dagen.

Pasientene skal ikke oppholde seg unødig i fellesarealer, men møtes av personalet og føres direkte til undersøkelsesrommet som er klargjort på forhånd.

Informer pasienten og eventuelt pårørende om forhåndsregler og hva som møter dem.

Pasienten bør være nydusjet, med rene klær og evt. bandasjer skal ikke være gjennomsivet. Ved behov for toalett skal personalet kontaktes slik at egnet WC (som eventuelt kan desinfiseres etterpå) kan benyttes.

Kontakt- eller dråpesmitte

Inventar eller utstyr som ikke skal benyttes, fjernes eller tildekkes bare i de tilfeller der det forventes ukontrollert søl eller sprut.

Underlaget som pasienten skal ligge eller sitte på, dekkes med engangs vanntett laken. Dekk til brytere, håndtak, tastatur med plastfolie dersom det ikke tåler desinfeksjon.

Bruk smittefrakk og hansker ved kontakt med pasienten. Ved dråpesmitte (og MRSA) brukes munnbind ved opphold nærmere enn 1m fra pasienten eller dersom det forventes ukontrollert søl eller sprut.

Dersom man ved kontaktsmitte har kontroll på smittestoff og det ikke er pågående diare, er smitterisikoen lav og man kan tilpasse rutinene i poliklinikken.

Pasienter med ESBL og VRE har lav smitterisiko dersom de ikke har ESBL-karba, diare eller inkontinens for urin/avføring, dårlig personlig hygiene, sårinfeksjoner med puss eller hoste med ekspektorat.

Pasienter med kjent ESBL og VRE med lav smitterisiko som kun skal til samtale kan ivaretas med basale smittevernrutiner. Ved undersøkelser i genital-område eller dersom pasienten ikke har lav smitterisiko bør man gjennomføre vanlig kontaktsmitte.

Luftsmitte

Inventar eller utstyr som ikke skal benyttes, fjernes eller tildekkes.

Underlaget som pasienten skal ligge eller sitte på, dekkes med engangs vanntett laken. Dekk til brytere, håndtak, tastatur med plastfolie dersom det ikke tåler desinfeksjon.

Bruk smittefrakk, hansker, munnbind/åndedrettsvern ved opphold i samme rom som pasienten. Hette og øyebeskyttelse brukes ved fare for ukontrollert søl eller sprut.

Blodsmitte

Basale smittevernrutiner (standardtiltak) benyttes.

Rutiner for kontaktsmitte følges dersom mye søl eller pasienten ikke samarbeider.

Rydding og desinfeksjon etter undersøkelse /behandling

Avfall

Avfall behandles som smitteavfall i h.h. til pkt 4.6 i Avfallshåndtering. Overordnet prosedyre for HMR..

Ved kontakt- eller dråpesmitte: bandasjer og engangsutstyr som har vært i direkte kontakt med smitteførende kroppsvæsker.
Ved luftsmitte: alt avfall.

Tekstiler

Ved kontakt- eller dråpesmitte: tekstiler som har vært i direkte kontakt med smitteførende kroppsvæsker behandles som smittetøy.

Ved luftsmitte: alle tekstiler behandles som smittetøy.
Smittetøy legges i gul plastsekk.

Utstyr og inventar

Det er ikke nødvendig å desinfisere utstyr eller inventar som har vært tildekket, forutsatt at det ikke har vært gjennomslag av fuktig smitteførende materiale.

Flekkdesinfeksjon utføres ved synlig søl av kroppsvæsker/smitteførende materiale, samt på utildekkede brytere, håndtak, utstyr og andre kontaktpunkt som personalet har berørt i forbindelse med undersøkelsen/behandlingen https://eqshmr.helse-midt.no/design/buffy/images/icon_document.gifDesinfeksjon av gulv og inventar. Generell overflate- og flekkdesinfeksjon. (Gyldig).

Brukt utstyr emballeres i plastpose/-sekk og transporteres til desinfeksjonsrom for umiddelbar desinfeksjon. Alt som tåler varme desinfiseres i vaskedekontaminator. Alternativt brukes desinfeksjonsmiddel i henhold til https://eqshmr.helse-midt.no/design/buffy/images/icon_document.gifKjemiske desinfeksjonsmidler (Gyldig).

Ved små mengder søl kan man alternativt desinfisere området med tørkepapir godt fuktet med Desinfeksjonssprit 70% (synlig væskefilm) 2 ganger(spriten skal fordampe mellom).

Ved lengre konsultasjoner ved luftsmitte kan det være behov for en grundigere sluttdesinfeksjon hvor alt utstyr og inventar desinfiseres.

Referanser

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

«Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer» (2013). Sist endret jan 2019.

Smittevernloven (1994). Sist endret juli 2019.

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten ( 2005). Sist endret oktober 2019.

Smittevernlova rettleiar, Forskrift om smittevern i helsetenesta (2006).

Smittevernlovens MRSA-veileder (2009).

Smittevernlovens Isoleringsveileder (2004).

Smittevernlovens Håndhygieneveileder.

Forskrift om tuberkulosekontroll( 2002). Sist endret okt 2019.

Veileder om tuberkulose (nettbasert – oppdateres ved behov)